Укр Рус
Головна  >  Нормативні акти  >  Постанови КМУ  >  Постанова №988-2012-п від 08.10.2012
Закони
Кодекси
Юридичний словник
Нормативні акти
ПДР
План рахунків
П(С)БО
КВЕД-2010
КП
Форум

Постанова КМУ № 988-2012-п від 08.10.2012 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 жовтня 2012 р. № 988
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 117 від 20.02.2013}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств, що додається.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2012 р. № 286 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств і здешевлення кредитів для їх технічного переоснащення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 26, ст. 994).

Прем"єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 2012 р. № 988

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічного переоснащення зазначених підприємств

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Державна підтримка будівництва вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств”, у тому числі для технічного переоснащення підприємств Державного концерну “Укрторф” (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 117 від 20.02.2013}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міненерговугілля.

Одержувачами бюджетних коштів є державні вугле- та торфодобувні підприємства, господарські товариства, 100 відсотків акцій яких належать державі, а також державне підприємство “Дирекція по будівництву об’єктів”, що згідно з його статутом здійснює функції оперативно-розпорядчого замовника з нового будівництва шахт, підприємств у добувній та інших галузях промисловості, об’єктів виробничого і соціального призначення, їх реконструкції, розширення та технічного переоснащення (далі - підприємства).

Бюджетні кошти спрямовуються на безповоротній основі підприємствам, крім тих, що визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація або які перебувають у стані припинення шляхом ліквідації.

3. Бюджетні кошти використовуються для підвищення ефективності роботи підприємств з метою задоволення потреби галузей економіки у необхідному обсязі вугілля і торфу шляхом будівництва, реконструкції, технічного переоснащення підприємств, що забезпечить підтримання, приріст їх виробничих потужностей з видобутку, переробки вугілля і торфу, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, і спрямовуються на:

1) реалізацію проектів капітального будівництва;

2) технічне переоснащення вугле- та торфодобувних підприємств;

{Підпункт 2 пункту 3 в редакції Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Підпункт 3 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Підпункт 4 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

7) виконання бюджетних зобов’язань минулого року, взятих на облік в органах Казначейства.

4. Реалізація проектів капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів здійснюється згідно з галузевою програмою розвитку підприємств на відповідний рік.

Такі бюджетні кошти спрямовуються на будівництво об’єктів, передбачених проектом будівництва, в тому числі впровадження інноваційних технологій і нової техніки, поетапне введення яких в експлуатацію у відповідному році забезпечить збільшення обсягу видобутку вугілля і торфу або підтримання виробничої потужності, поліпшення умов та підвищення рівня безпеки праці, модернізацію підземного транспорту, водовідливних комплексів, вдосконалення системи вентиляції, енерго- і теплозабезпечення.

5. Перелік проектів капітального будівництва підприємств, які передбачається реалізувати за рахунок бюджетних коштів, та розподіл (перерозподіл) обсягу бюджетних асигнувань затверджуються Міненерговугіллям за погодженням з Мінфіном та Мінекономрозвитку.

До такого переліку включаються не завершені будівництвом об’єкти, які визначені Програмою “Українське вугілля”, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. № 1205 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 38, ст. 1731), та планом заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. № 436, об’єкти, які потребують реконструкції або технічного переоснащення з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків на підставі затверджених у встановленому порядку титулів будов (об’єктів), а також об’єкти, які визначені Програмою розвитку Державного концерну “Укрторф” на відповідний рік, затвердженою Міненерговугіллям, із зазначенням найменування об’єкта та його місцезнаходження, строку будівництва, проектної потужності, загальної кошторисної вартості, її залишку, рівня освоєння та обсягу бюджетних асигнувань на відповідний рік.

Міненерговугілля на підставі звітів підприємств не рідше ніж один раз на квартал проводить оцінку ефективності використання бюджетних коштів і в разі потреби вносить до переліку проектів капітального будівництва підприємств зміни у частині обсягу бюджетних асигнувань.

6. Видатки на капітальне будівництво здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 “Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374) і від 8 вересня 1997 р. № 995 “Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17).

7. Перелік вугле- та торфодобувних підприємств, технічне переоснащення яких передбачається здійснити за рахунок бюджетних коштів, затверджується Міненерговугіллям відповідно до галузевої програми розвитку підприємств на відповідний рік за результатами конкурсу поданих підприємствами бізнес-планів технічного переоснащення (далі - бізнес-плани), порядок проведення якого встановлюється Міністерством. До зазначеного переліку включаються підприємства в порядку зменшення кількості нарахованих балів за результатами оцінки поданих ними бізнес-планів, яка проводиться за такими критеріями:

1) для відбору очисних вибоїв:

1 - навантаження на очисний вибій з урахуванням геологічної потужності пласта;

2 - віднесений до геологічної потужності пласта приріст навантаження на нову лаву порівняно з лавою, яка вибуває;

3 - дефіцитність марки вугілля, його призначення та зольність;

4 - економічний ефект (прибуток) з урахуванням результатів роботи нового обладнання до його капітального ремонту;

5 - обсяг запасів вугілля, що виймається з підготовленої до відпрацювання ділянки;

2) для відбору прохідницьких вибоїв:

1 - темпи проведення розкривних і підготовчих виробок;

2 - приріст темпів посування вибою порівняно із застосуванням базового обладнання в такому вибої;

3 - перетинання виробки та коефіцієнт присічки порід, що вміщують вугільний пласт;

4 - дефіцитність марки вугілля пластів, що готуються до відпрацювання, його призначення та зольність;

5 - обсяг запасів вугілля, які готуються до виймання;

3) для відбору торфодобувних підприємств:

1 - збільшення обсягу випуску фрезерного або сільськогосподарського торфу;

2 - збільшення обсягу випуску торфобрикетів або кускового торфу;

3 - строк окупності проекту;

4 - внутрішня норма рентабельності;

5 - середньорічний прибуток за період реалізації проекту.

8. У разі нарахування двом або більше бізнес-планам однакової загальної кількості балів перевага надається бізнес-плану, якому нараховано більшу кількість балів за критерієм 1, у разі однакової загальної кількості за критерієм 1 - за критерієм 2, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1 і 2 - за критерієм 3, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1-3 - за критерієм 4, у разі однакової загальної кількості за критеріями 1-4 - за критерієм 5.

Пропозиції щодо технічного переоснащення підприємств за рахунок бюджетних коштів у повному обсязі вносяться стосовно підприємств, бізнес-планам яких нараховано найбільшу кількість балів.

Кількість таких бізнес-планів визначається виходячи з обсягу бюджетних коштів, передбачених для технічного переоснащення підприємств.

9. Бізнес-плани розробляються вугле- та торфодобувними підприємствами з урахуванням методичних рекомендацій, підготовлених Міненерговугіллям.

10. З метою проведення конкурсу бізнес-планів утворюється конкурсна комісія, склад і порядок роботи якої затверджуються Міненерговугіллям.

Рішення зазначеної комісії оформляються протоколом, який підписується членами комісії та затверджується її головою.

Комісія за результатами конкурсу вносить пропозиції щодо включення підприємств до зазначеного в пункті 7 цього Порядку переліку з наведенням обсягів бюджетних асигнувань.

11. Технічне переоснащення стаціонарного обладнання здійснюється за розробленою Міненерговугіллям галузевою програмою, до якої включається стаціонарне обладнання, що потребує заміни або модернізації через незадовільний технічний стан, який загрожує зупинкою шахти або не забезпечує необхідний рівень безпеки його експлуатації, а також обладнання, що потребує заміни на більш продуктивне та енергозберігаюче.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

{Пункт 24 виключено на підставі Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}

25. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

26. Міненерговугілля:

1) подає щомісяця до 25 числа Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінфіном, на підставі поданих підприємствами звітів;

2) складає та подає щокварталу до 25 числа наступного місяця Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання і підприємств.

27. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.

28. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 28 в редакції Постанови КМ № 117 від 20.02.2013}Інші НПА
Лист МОНмолодьспорт №839 від 16.07.2014 Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році
Наказ МВС №400/666 від 09.09.2009 Про затвердження Інструкції про виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
Наказ МВС №33 від 01.03.2010 Про затвердження Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил дорожнього руху
Наказ Держжитлокомунгосп №76 від 17.05.2005 Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Наказ МВС №625 від 07.07.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів Національної гвардії України
Наказ МВС №567 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини і підрозділи з охорони громадського порядку Національної гвардії України
Наказ МВС №566 від 16.06.2014 Про затвердження Положення про військові частини оперативного призначення Національної гвардії України
Наказ Мін'юст №1570/5 від 23.09.2014 Про заходи щодо реалізації пілотного проекту у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у містах Вінниці, Дніпропетровську, Львові, Харкові, Черкасах, Чернігові та Києві
Наказ МВС №808 від 11.08.2014 Про внесення змін до наказу МВС України від 04 жовтня 2013 року № 950
Наказ Міненерговугілля №581 від 20.08.2014 Про затвердження Правил охорони праці при нанесенні металопокриттів


Додати коментар до Постанови КМУ №988-2012-п від 08.10.2012 редакція від 27.02.2013


Kodeksy.com.ua 2011-2014 рік Україна