Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Мінпалива № 224 від 18.05.2005 Про Порядок ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування

 
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
18.05.2005 N 224
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2005 р.
за N 636/10916

 
Про Порядок ведення обліку нормативних
втрат і виробничо-технологічних витрат нафти,
природного газу та газового конденсату
під час їх видобування, підготовки до
транспортування та транспортування
 


 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року N 572-р "Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку визначення їх розмірів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 січня 2005 року за N 14/10294, Н А К А З У Ю:
 
1. Затвердити Порядок ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування (далі - Порядок).
 
2. Поширити дію Порядку на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють на території України видобування нафти, природного газу та газового конденсату.
 
3. Першому заступнику Міністра - голові правління НАК "Нафтогаз України" Івченку О.Г. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра - голову правління НАК "Нафтогаз України" Івченка О.Г.
 
Міністр І.Плачков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
18.05.2005 N 224
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 червня 2005 р.
за N 636/10916

 
ПОРЯДОК
ведення обліку нормативних втрат
і виробничо-технологічних витрат нафти,
природного газу та газового конденсату
під час їх видобування, підготовки
до транспортування та транспортування

 
1. Загальні положення
 
1.1. Цей Порядок визначає процедуру ведення документального обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат, регламентованих Переліком нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування.
 
1.2. Порядок поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють на території України видобування нафти, природного газу та газового конденсату.
 
1.3. Дані про фактичні розміри нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату, отримані на підставі цього Порядку, використовуються для складання звітної документації та здійснення відповідних розрахунків, зокрема рентних платежів.
 
2. Терміни та визначення
 
ГПУ - газопромислове управління.
НГВУ - нафтогазовидобувне управління.
Перелік - перелік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 вересня 2004 року N 604 "Про затвердження Переліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та Порядку визначення їх розмірів" та зареєстрований Міністерством юстиції України 6 січня 2005 року за N 14/10294.
 
3. Ведення документального обліку
 
3.1. Облік фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування і транспортування ведеться щодобово в Журналах первинного обліку втрат та виробничо-технологічних витрат (додатки 1, 2) ( далі - Журнали первинного обліку) на рівні виробничих підрозділів з видобутку нафти, природного газу та газового конденсату та в розрізі кожного родовища.
 
3.2. У разі об'єднання декількох родовищ одним виробничим підрозділом та неможливості визначення фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат окремо за кожним родовищем, обсяги втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату за кожним родовищем визначаються пропорційно обсягам їх видобутку на родовищі.
 
3.3. Перелік виробничих підрозділів, на яких буде здійснюватися ведення Журналів первинного обліку втрат і виробничо-технологічних витрат, визначається наказом керівництва нафтогазовидобувного підприємства (НГВУ, ГПУ) залежно від діючої на підприємстві схеми видобутку, збору, підготовки та транспортування нафти, природного газу та газового конденсату.
 
3.4. Журнали первинного обліку втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату мають бути прошнуровані, пронумеровані, підписані керівником підприємства (НГВУ, ГПУ) та скріплені печаткою.
 
3.5. Облік втрат нафти, природного газу та газового конденсату здійснюється розрахунковим шляхом за кожним родовищем на основі затверджених та доведених до відома підприємства (НГВУ, ГПУ) нормативів втрат, встановлених відповідно до Порядку визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування та зареєстрованого Міністерством юстиції України 6 січня 2005 року за N 15/10295.
 
3.6. Облік виробничо-технологічних витрат нафти та газового конденсату проводиться за кожним їх видом, встановленим Переліком, відповідно до розрахунків на проведення технологічного процесу видобування, підготовки до транспортування та транспортування та нормативно-технічної документації (методики, ДСТУ, СОУ) або шляхом інструментального заміру.
 
3.7. Облік виробничо-технологічних витрат природного газу проводиться за кожним їх видом, встановленим Переліком, шляхом інструментального заміру або розрахунковим методом відповідно до нормативно-технічної документації (методики, ДСТУ, СОУ), розрахунків потужності обладнання.
 
3.8. За підсумками роботи звітного місяця на підставі Журналів первинного обліку складаються зведені Акти втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату (додатки 3, 4) за кожним родовищем та в цілому на підприємстві (НГВУ, ГПУ), які не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним, передаються до бухгалтерії підприємства (НГВУ, ГПУ).
 
3.9. Особи, відповідальні за ведення документального обліку втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, призначаються наказом керівника підприємства (НГВУ, ГПУ) та несуть персональну відповідальність за достовірність і своєчасність його ведення.
 
3.10. Звіти про розміри нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату на нафтогазовидобувних родовищах розглядаються Міністерством палива та енергетики України.

 
Директор Департаменту
нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості М.І.Євдощук

Додаток 1
до Порядку ведення обліку
нормативних втрат
і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного
газу та газового конденсату
під час їх видобування,
підготовки
до транспортування
та транспортування

 
ЖУРНАЛ
первинного обліку втрат __________________
(нафти, природного газу, газового конденсату)

__________________________________________________
(найменування виробничого підрозділу
та нафтогазовидобувного підприємства)
------------------------------------------------------------------ |Да-| Обсяг |Норма-| Втрати за | Фак- | П.І.Б. | Підпис | |та | видобутку | тив |нормативом |тичні |відпові- |відпові- | | | (нафти, |втрат |(розрахун- |втрати| дальної | дальної | | | природного | | кові) | | особи | особи | | |газу, газового| | | | | | | |конденсату), в| | | | | | | | цілому за | | | | | | | |підрозділом та| | | | | | | | окремо за | | | | | | | | родовищами | | | | | | |---+--------------+------+-----------+------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості М.І.Євдощук

Додаток 2
до Порядку ведення обліку
нормативних втрат
і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного
газу та газового конденсату
під час їх видобування,
підготовки
до транспортування
та транспортування

 
ЖУРНАЛ
первинного обліку виробничо-технологічних
витрат ____________________________
(нафти, природного газу,
газового конденсату)

__________________________________________________
(найменування виробничого підрозділу
та нафтогазовидобувного підприємства)
------------------------------------------------------------------ |Дата| Наймену- | Стаття вироб- | Фактичні | П.І.Б. | Підпис | | | вання | ничо-техно- |виробничо- |відпові- | відпові- | | | родовища |логічних витрат|технологіч-| дальної | дальної | | | | відповідно до |ні витрати | особи | особи | | | | Переліку | | | | |----+----------+---------------+-----------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості М.І.Євдощук

Додаток 3
до Порядку ведення обліку
нормативних втрат
і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного
газу та газового конденсату
під час їх видобування,
підготовки
до транспортування
та транспортування

 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
підприємства (НГВУ, ГПУ)
__________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові) _______________
(підпис)
"___" ___________ 200__ року

АКТ N ______
 
обліку втрат _________________ ____________________________
(нафти, газу, (найменування виробничого
конденсату) підрозділу)
за _____________ 200__ року
------------------------------------------------------------------ | Найменування | Місячний обсяг | Фактичні | Втрати за | | родовища | видобутку | втрати | нормативом | |--------------------+----------------+----------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Загальні втрати _____________ _________________________
(нафти, газу, (найменування виробничого
конденсату) підрозділу)
Начальник виробничого підрозділу __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Інженер-технолог __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Майстер __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту
нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості М.І.Євдощук

Додаток 4
до Порядку ведення обліку
нормативних втрат
і виробничо-технологічних
витрат нафти, природного
газу та газового конденсату
під час їх видобування,
підготовки
до транспортування
та транспортування

 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
підприємства (НГВУ, ГПУ)
__________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові) _______________
(підпис)
"___" ___________ 200__ року

АКТ N ______
обліку виробничо-технологічних
витрат ____________________________
(нафти, газу, конденсату)
_______________________________________
( найменування виробничого підрозділу)
за ___________ 200__ року

------------------------------------------------------------------ | Найменування |Місячний обсяг | Фактичні |Виробничо-тех-| | родовища | видобутку |виробничо-техноло-| нологічні | | | | гічні витрати | витрати за | | | | | нормативом | |--------------+---------------+------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | ------------------------------------------------------------------
Загальні витрати _____________ _________________________
(нафти, газу, (найменування виробничого
конденсату) підрозділу)
Начальник виробничого підрозділу __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Інженер-технолог __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Майстер __________ ______________
(підпис) (П.І.Б.)
Директор Департаменту
нафтової, газової
та нафтопереробної
промисловості М.І.Євдощук


Інші НПА

Наказ Мінпалива №604-a від 30.09.2004 ПОРЯДОК визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування Постанова Правління НБУ №254 від 18.06.2003 Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України Указ Президент №15 від 14.01.2015 Про часткову мобілізацію Указ Президент №21 від 15.01.2015 Про присвоєння військового звання Указ Президент №19 від 15.01.2015 Про призначення С. Кубіва Представником Президента України у Верховній Раді України Указ Президент №18 від 15.01.2015 Про увільнення Р. Князевича від виконання обов\'язків Представника Президента України у Верховній Раді України Розпорядження КМУ №17 від 14.01.2015 Про підписання Декларації про наміри між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про заснування Українсько-Польської ради обміну молоддю Розпорядження КМУ №16 від 14.01.2015 Про затвердження плану заходів з відзначення у 2015 році Дня Соборності України Постанова КМУ №725 від 29.12.2014 Про внесення змін до Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу Наказ МВС №1032 від 07.10.2014 Про затвердження Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної служб в органах управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій