Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Постанова Правління НБУ № 35 від 29.01.2003 Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України

 
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
29.01.2003 N 35
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2003 р.
за N 120/7441

 
Про затвердження Положення про порядок видачі
резидентам індивідуальних ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі України з метою придбання
облігацій зовнішніх державних позик України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 478 від 19.06.2015 }
 
З метою реструктуризації зовнішнього боргу, розвитку ринку державних запозичень і врегулювання порядку переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України та згідно з вимогами статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
1. Затвердити Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України, що додається.
 
2. Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О. Брагін) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, Української міжбанківської валютної біржі, Асоціації українських банків, банків України для керівництва і використання в роботі.
 
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
 
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
Голова С.Л.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.01.2003 N 35
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 лютого 2003 р.
за N 120/7441

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти за межі України
з метою придбання облігацій зовнішніх
державних позик України
 
{ У тексті Положення слово "Департамент" у всіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 234 від 14.04.2015 }
 
Це Положення розроблене відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" і регламентує порядок та умови надання індивідуальних ліцензій Національного банку України (далі - Національний банк) на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України резидентами - юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які мають постійне місце проживання та місцезнаходження на території України.
 
1. Загальні положення
 
1.1. Терміни й поняття в цьому Положенні вживаються відповідно до визначень, зазначених у Законі України "Про банки і банківську діяльність" "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
{ Пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 457 від 08.10.2010 }
 
1.2. Згідно з цим Положенням індивідуальні ліцензії Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України (далі - ліцензія) видаються для переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України (далі - зобов'язання України).
 
1.3. Ліцензії видаються на строк 90 календарних днів з дати їх видачі.
Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.
Ліцензія не може бути видана (отримана) на здійснення валютної операції, що вже проведена.
{ Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 478 від 19.08.2009 }
 
1.4. У разі надання ліцензії банку сума, на яку видається ліцензія, не може перевищувати 10% від суми активів банку. { Пункт 1.4 глави 1 в редакції Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
1.5. Ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання зобов'язань України видає Національний банк.
{ Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 478 від 14.04.2015 }
 
1.6. Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для придбання зобов'язань України забороняється.
 
1.7. За порушення вимог цього Положення банки і резиденти несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 
2. Перелік документів, потрібних для отримання ліцензії
 
2.1. Резидент для отримання ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання зобов'язань України подає такі документи:
а) заяву про видачу ліцензії згідно з додатком 1;
 
{ Підпункт "б" пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
б) оригінали або копії довідок про реєстрацію резидента як платника податку в органі державної податкової служби;
в) довідку банку про номер рахунку резидента, з якого переказуватиметься іноземна валюта за межі України.
 
{ Підпункт "ґ" пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
{ Підпункт "д" пункту 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
2.2. Уповноважений банк, крім документів, зазначених у пункті 2.1 цього Положення, подає за підписом керівника банку довідку, яка засвідчує, що на дату подання заяви про видачу ліцензії сума, на яку видається ліцензія, не перевищує 10% від суми активів банку. { Пункт 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
{ Пункт 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
3. Порядок розгляду документів для отримання ліцензії
 
3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.
 
{ Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 500 від 03.12.2012 }
 
3.2. Загальний строк розгляду Національним банком повного пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Національний банк може зробити запит про додаткові документи, які потрібні для видачі ліцензії, і в цьому разі строк видачі ліцензії продовжується ще на 14 днів з дати надходження додаткових документів.
 
4. Порядок видачі ліцензії
 
{ Пункт 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 500 від 03.12.2012}
 
4.1. Ліцензія видається резиденту лише після перевірки Національним банком правильності та повноти платежу за послуги щодо видачі ліцензії.
 
4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, зазначеною в додатку 2 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі, або щодо внесення змін до неї чи анулювання ліцензії (із зазначенням підстав) у строки, зазначені в пункті 3.2 цього Положення.
{ Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 500 від 03.12.2012 }
 
4.3. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам.
 
4.4. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії має подати до Національного банку клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.
 
4.5. Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 3).
 
4.6. Унесення змін до ліцензії здійснюється виключно за ініціативою власника ліцензії за місцем її видачі. За потреби внесення змін до виданої ліцензії її власник не пізніше 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, зобов'язаний подати до Національного банку заяву (додаток 4) з документальним обґрунтуванням потреби внесення змін до раніше виданої ліцензії.
Національний банк на підставі поданих власником документів у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати їх реєстрації в управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління Національного банку України Департаменту з корпоративних питань, уносить зміни до ліцензії. { Абзац другий пункту 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 234 від 14.04.2015 }
 
4.7. Ліцензія (додаток до ліцензії) оформляється на бланку Національного банку і надсилається власнику ліцензії (або передається власнику ліцензії під розпис). Для обліку та контролю за виконанням вимог ліцензії в Національному банку залишається копія цієї ліцензії.
 
4.8. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.
Контроль за виконанням вимог ліцензій здійснюють банки та Національний банк. { Абзац другий пункту 4.8 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 392 від 19.06.2015 }
 
4.9. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Банк на цій ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію для обліку та контролю, а також надсилає Національному банку повідомлення про переказ зазначеної суми. { Абзац перший пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 392 від 19.06.2015 }
Власник ліцензії зобов'язаний у п'ятиденний термін з дати перерахування іноземної валюти з метою купівлі зобов'язань України подати до Національного банку підтвердження зберігача про перехід на користь резидента права власності на зобов'язання України та повідомлення про здійснену операцію згідно з додатком 7 до цього Положення. { Пункт 4.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 478 від 06.11.2003 }
 
4.10. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї є:
відсутність або невідповідність вимогам цього Положення хоча б одного документа з переліку, зазначеного в пунктах 2.1 та 4.6 цього Положення; { Абзац другий пункту 4.10 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 500 від 03.12.2012 }
подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;
 
{ Абзац четвертий пункту глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011 }
 
здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до ліцензії;
порушення справи про банкрутство резидента;
застосування до заявника спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ;
перевищення більше ніж на 100 календарних днів строку між датою звернення резидента для отримання ліцензії або внесення змін до раніше виданої ліцензії (датою реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку, визначеного відповідно главою 2 або пунктом 4.4 глави 4 цього Положення) та датою погашення зобов'язань України (згідно з умовами їх випуску), які планує придбати резидент на підставі ліцензії [без урахування можливості дострокового погашення (викупу)]. { Пункт глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 491 від 03.12.2012 }
 
{ Абзац восьмий пункту 4.10 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 500 від 03.12.2012 }
 
4.11. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.
 
4.12. У разі втрати або пошкодження ліцензії видача дубліката ліцензії здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
 
4.13. Підставами для анулювання ліцензії є:
письмова відмова резидента від проведення операції;
здійснення валютної операції до внесення Національним банком змін до ліцензії;
порушення умов ліцензії;
виявлення в документах, що були подані власником ліцензії до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (або в результаті внесення змін до неї), недостовірної інформації.
 
{ Абзац шостий пункту 4.13 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 500 від 03.12.2012 }
 
4.14. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована, заявник у строк, що не перевищує 10 днів після виникнення таких обставин, зобов'язаний подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 5) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням).
Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк, що не перевищує 15 робочих днів, анулює ліцензію або надає письмову відмову в її анулюванні.
Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного рішення (додаток 6). У цьому разі оригінал ліцензії в п'ятиденний строк підлягає поверненню до Національного банку.
 
4.15. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку інформує банки та Державну податкову адміністрацію України про факт анулювання ліцензії.
 
Директор Департаменту валютного
контролю та ліцензування С.О.Брагін

Додаток 1
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 
ЗАЯВА
про видачу резиденту індивідуальної ліцензії
на переказування іноземної валюти за межі
України для придбання облігацій зовнішніх
державних позик України

 
На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" просимо видати індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України для придбання облігацій зовнішніх державних позик України.
 
1. Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження (місце проживання) резидента ___________________.
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) ______________.
3. Назва та місцезнаходження податкового органу, у якому
заявник зареєстрований як платник податку _______________________.
4. Загальна кількість облігацій зовнішніх державних позик
України _________________________________________________________,
(цифрами та словами) у т.ч. за номіналами ____________________________________________.
5. Номер (код ISIN) і дата випуску облігацій зовнішніх
державних позик України _________________________________________.
6. Джерело коштів для оплати облігацій зовнішніх державних
позик України ___________________________________________________.
(бюджетні або власні)
7. Загальна сума переказу для оплати облігацій зовнішніх
державних позик України _________________________________________.
(сума цифрами та словами, назва валюти)
8. Реквізити законодавчого або нормативно-правового акта, на
підставі якого було прийнято рішення про випуск облігацій
зовнішніх державних позик України _______________________________.
9. Назва та місцезнаходження банку України і реквізити
рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі
України __________________________________________________________

М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 478 від 19.08.2009 }

 
Додаток 2
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
____________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва
(прізвище, ім'я, по батькові),
місцезнаходження (місце проживання)]

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N _____
на переказування іноземної валюти за межі України
для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

 
На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяється
__________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження
(місце проживання) резидента, __________________________________________________________________
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб)]
здійснити переказ ________________________________________________
(вид і сума іноземної валюти цифрами та словами)
за межі України для придбання ____________________________________
(вид облігацій, їх номер
(код ISIN) та кількість) в нерезидента.
Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого
переказується іноземна валюта за межі України ___________________.
Строк дії ліцензії - 90 календарних днів з дати видачі.
Без права передавання третім особам.
 
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України _____________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
М.П.
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 478 від 19.06.2015 }

 
Додаток 3
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
____________________________________
[(реквізити власника ліцензії: назва
(прізвище, ім'я, по батькові),
місцезнаходження (місце проживання)]

ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії N _____
на переказування іноземної валюти за межі України
для придбання облігацій зовнішніх державних позик України

 
Національний банк України на підставі статті 5 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" вносить такі зміни до
індивідуальної ліцензії N ___, виданої ___________________________ __________________________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО
(для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії] _________________________________________________________________.
(зазначити всі зміни, що вносяться) Ці зміни, починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною індивідуальної ліцензії Національного банку України
N ____, виданої __________________________________________________
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________.
та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних осіб) власника
індивідуальної ліцензії]
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України _____________________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 589 від 19.06.2015 }

 
Додаток 4
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної ліцензії
від _______ N _____ на переказування іноземної валюти
за межі України для придбання облігацій зовнішніх
державних позик України

 
Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних
осіб) резидента _________________________________________________.
Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії від _________
N____ на переказування іноземної валюти за межі України для
придбання облігацій зовнішніх державних позик України в частині __________________________________________________________________
(посилання на умови індивідуальної ліцензії, що підлягають зміні)
у зв'язку з ______________________________________________________
(обґрунтування потреби внесення змін до індивідуальної
ліцензії з посиланням на підтвердні документи)
Дата
М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-резидента)

Додаток 5
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

 
ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії
від _______ N_____ на переказування іноземної валюти
за межі України для придбання облігацій зовнішніх
державних позик України

 
Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження
(місце проживання), N телефону, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
(для юридичних осіб), ідентифікаційний номер за ДРФО (для фізичних
осіб) резидента _________________________________________________.
Прошу анулювати індивідуальну ліцензію від _________ N____ на
переказування іноземної валюти за межі України для придбання
облігацій зовнішніх державних позик України у зв'язку з __________ _________________________________________________________________.
(обґрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії
з посиланням на підтвердні документи)
Дата
М.П. (за наявності) Підпис керівника
(фізичної особи-заявника)

Додаток 6
до Положення про порядок
видачі резидентам
індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної
валюти за межі України
з метою придбання облігацій
зовнішніх державних позик
України
 
____________________________________
[реквізити власника ліцензії: назва
(прізвище, ім'я, по батькові),
місцезнаходження (місце проживання)]

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про анулювання індивідуальної ліцензії
від ________ N_____ на переказування іноземної валюти
за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх
державних позик України

 
Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про
Національний банк України" Національний банк України на підставі
(зазначається причина) ___________________________________________ __________________________________________________________________
анулює індивідуальну ліцензію від ____ N ____, видану _________________________________________________________________.
[повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ідентифікаційний номер
за ДРФО (для фізичних осіб) власника індивідуальної ліцензії -
за наявності]
Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього розпорядження у 5-денний строк зобов'язаний повернути оригінал індивідуальної ліцензії від _____ N_____ до Національного банку України.
 
Голова Національного банку України
або уповноважена особа Національного
банку України ______________________
(прізвище, ім'я,
по батькові)
М.П.
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 589 від 19.06.2015 }

 
Додаток 7
до Положення
про порядок видачі
резидентам індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України з метою придбання
облігацій зовнішніх
державних позик України
 
Департамент реєстраційних
питань та ліцензування
Національного банку України
 
Назва та місцезнаходження
уповноваженого банку, який
обслуговуватиме резидента
 
Додаток до індивідуальної
ліцензії N _________________
від "___"__________ 200__ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про перерахування іноземної валюти
за межі України з метою купівлі облігацій
зовнішньої державної позики України

 
1. Повна назва і місцезнаходження резидента _________________
2. Повна назва і місцезнаходження уповноваженого
банку-резидента _________________________________________________.
3. Повна назва і місцезнаходження нерезидента - продавця
облігацій зовнішньої державної позики України ____________________ _________________________________________________________________.
4. Назва, місцезнаходження іноземного банку та реквізити
рахунку, на який здійснено переказ валютних коштів _______________ _________________________________________________________________.
5. Назва валюти ____________________________________________.
6. Сума, яка перерахована за кордон ________________________.
(цифрами та словами)
7. Дата здійснення купівлі облігацій зовнішньої державної
позики України __________________________________________________.
8. Дата заповнення повідомлення _____________________________
Підпис резидента Підпис керівника
уповноваженого банку
Печатка Печатка
{ Положення доповнено додатком 7 згідно з Постановою Національного банку N 478 від 14.04.2015 }

Інші НПА

Постанова Правління НБУ №297 від 09.08.2002 Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв\'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій Наказ Мін'юст №294/5 від 03.04.2015 Про затвердження Порядку формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців та наукових кадрів для потреб Державної архівної служби України Наказ Мінекономрозвитку №1275 від 29.10.2013 Про затвердження форм звітності про виконання державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів Постанова КМУ №306 від 15.04.2013 Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів Постанова Правління НБУ №248 від 14.04.2015 Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Постанова Правління НБУ №182 від 31.03.2014 Про приведення лімітів відкритої валютної позиції банківської системи України до міжнародних стандартів Наказ Міндоходів №567 від 10.10.2013 Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів Постанова ВРУ №331 від 09.04.2015 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про звернення громадян щодо електронного звернення та електронної петиції Указ Президент №217 від 16.04.2015 Про утворення Національного антикорупційного бюро України Указ Президент №218 від 16.04.2015 Про призначення А. Ситника Директором Національного антикорупційного бюро України