Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати


Наказ Фонд державного майна України № 1977 від 29.10.2001 Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2001  № 1977

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за № 955/6146


Про затвердження Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

З метою реалізації вимог статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, забезпечення виконання навчальними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (додається).

2. Управлінню оцінки майна і фінансово-господарського аналізу (Н.Лебідь):

керуватися зазначеним Положенням під час підготовки угод про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів для укладання з навчальними закладами;

в установленому порядку здійснити реєстрацію вищезазначеного Положення в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Фонду

О. Бондар


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
29.10.2001  № 1977

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2001 р.
за № 955/6146


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено з метою реалізації вимог Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" для створення єдиної системи навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів за програмами базової підготовки та підвищення кваліфікації, та забезпечення виконання вказаними закладами вимог з професійної підготовки оцінювачів.

2. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється навчальними закладами, які уклали угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів (далі - угода) з Фондом державного майна України (далі - ФДМУ).

3. Організаційне забезпечення складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності здійснюється навчальними закладами, які уклали угоду про співробітництво з ФДМУ за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та/або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства".

4. Угода укладається між ФДМУ і навчальними закладами на строк, що не перевищує три роки. Продовження строку дії угоди здійснюється на строк, що також не перевищує три роки.

5. ФДМУ веде реєстр навчальних закладів, з якими уклав угоду про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, та оприлюднює його через засоби масової інформації.

6. ФДМУ сприяє створенню конкурентного середовища серед навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку оцінювачів.

7. ФДМУ контролює дотримання умов угод, укладених з навчальними закладами. ФДМУ спільно з саморегулівними організаціями оцінювачів, (їх об'єднаннями) здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів навчальними закладами, що уклали угоди.

II. Вимоги угоди щодо організації навчального процесу

8. Професійна підготовка оцінювачів проводиться за програмами базової підготовки та програмами підвищення кваліфікації.

9. Під   час  професійної  підготовки  оцінювачів  навчальні заклади використовують навчальні програми  базової  підготовки  та підвищення кваліфікації оцінювачів, загальні вимоги до змісту яких встановлено наказом ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами).

10. Програми базової підготовки оцінювачів є єдиними для всіх навчальних закладів і затверджуються наказом ФДМУ. Навчальні заклади розробляють програми підвищення кваліфікації оцінювачів, які підлягають погодженню з ФДМУ. Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити організацію навчального процесу оцінювачів відповідно до розробленого навчально-методичного комплексу за напрямом(ами) оцінки майна та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

Навчально-методичний комплекс повинен забезпечити всі основні етапи навчального процесу: надання навчальної інформації і її сприйняття, закріплення й удосконалення знань, умінь і навичок, їх застосування й контроль. Навчально-методичний комплекс розробляється для всіх модулів, зазначених у тематичних планах та програмах курсів базової підготовки оцінювачів за напрямами та спеціалізаціями оцінки майна.

Навчально-методичний комплекс включає:

робочу навчальну програму;

зміст лекційного курсу;

методичні вказівки та/або рекомендації для виконання практичних занять;

навчально-методичні матеріали для проміжного контролю.

11. Навчальний заклад може проводити навчання оцінювачів як за програмами базової підготовки, так і за програмами підвищення кваліфікації, про що зазначається в угоді про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів:

{Абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}

- за загальними програмами підвищення кваліфікації;

- за програмами, що включають тренінги та практичні заняття;

- за спеціальними тематичними програмами.

У випадку підвищення кваліфікації за програмами, що включають тренінги і практичні заняття, а також відповідно до спеціальних тематичних програм, загальна кількість годин навчальних програм не повинна бути меншою, ніж це визначено загальними вимогами до програм підвищення кваліфікації.

12. Навчальний заклад забезпечує належну якість викладання навчального матеріалу. З цією метою навчальний заклад самостійно визначає викладацький склад, забезпечує фізичних осіб, що проходять професійну підготовку, навчально-методичною літературою.

Навчальний заклад забезпечує попередній контроль рівня знань - здійснює тестування або проводить залік осіб, які прослухали курс базової підготовки. За результатами тестування або заліку приймається рішення стосовно доцільності направлення зазначених вище осіб на стажування. У випадку нескладання тестування або заліку особами, які прослухали курс базової підготовки, вони повторно складають тестування або залік у порядку, встановленому навчальним закладом для проведення тестування або заліку, з урахуванням пункту 11 цього Положення.

13. Навчальний заклад організовує стажування фізичних осіб, які прослухали курс базової підготовки, в порядку, встановленому ФДМУ, з урахуванням пункту 11 цього Положення.

14. Навчальний заклад організовує комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляє про це ФДМУ з метою скликання Екзаменаційної комісії.

15. Екзаменаційна комісія діє на базі навчального закладу. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити необхідні умови діяльності Екзаменаційної комісії та необхідні умови для фізичних осіб, які складають кваліфікаційний іспит. З метою забезпечення зазначених умов навчальні заклади можуть об'єднувати свої зусилля.

16. Навчальний заклад видає фізичній особі, що пройшла навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідним курсом. Фізичній особі, що прослухала навчальний курс за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів або якій зараховується підвищення кваліфікації відповідно до інших форм підвищення кваліфікації, зазначених у наказі ФДМУ від 15 квітня 2004 року № 754 "Про затвердження Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161, видається посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача за відповідним(и) напрямом(ами) та спеціалізацією(ями) в межах напряму(ів).

17. На підставі рішення Екзаменаційної комісії навчальний заклад у 15-денний термін забезпечує підготовку кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів за формою, що встановлюється ФДМУ, та передачу їх до ФДМУ для підписання з метою подальшої видачі фізичним особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит.

18. Переліки фізичних осіб, які пройшли навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, готуються навчальним закладом у двох примірниках. Один примірник указаних документів у 5-денний термін надається до ФДМУ. ФДМУ та навчальний заклад забезпечують збереження зазначених документів.

19. З метою прийняття рішення ФДМУ про доцільність укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів з навчальним закладом, а також забезпечення належного рівня контролю за їх підготовкою утворюється Комісія з тестування навчальних закладів (далі - Комісія).

Комісія утворюється з числа фахівців центрального апарату ФДМУ та саморегулівних організацій оцінювачів (їх об'єднань) (по одному представнику від кожної організації), науковців, фахівців у сфері оціночної діяльності.

20.  До  складу  Комісії  входять:  Голова Комісії, заступник Голови  Комісії  та  члени Комісії. Один із членів Комісії виконує функції  секретаря. У разі відсутності Голови Комісії його функції виконує заступник.

{Розділ II доповнено пунктом згідно з Наказом Фонду державного майна № 744 від 20.05.2009; із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду державного майна № 129 від 26.01.2012; зміни до пункту див. в Наказі Фонду державного майна № 554 від 23.04.2012 - зміни втратили чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 2952 від 14.06.2012}

21. Склад Комісії затверджуються наказом ФДМУ. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням Голови Комісії та оформляються наказом ФДМУ.

22. До повноважень Комісії належить:

визначення відповідності кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального закладу покладеним на нього завданням щодо підготовки оцінювачів;

контроль ефективності здійснення навчального процесу (склад слухачів; відвідування лекцій; додержання тематичних планів лекцій; відповідність кадрового складу викладачів списку, наданому для укладання угоди; якість підготовки навчально-методичної літератури, забезпечення нею слухачів);

перевірка виконання навчальним закладом умов угоди з ФДМУ (надання інформації ФДМУ, додержання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів);

перевірка рівня засвоєння знань слухачами, що пройшли курс навчання за базовою підготовкою оцінювачів та направляються на проходження стажування (участь у тестуванні слухачів та перевірці заповнених ними тестів);

здійснення перевірки змісту та якості розробки навчально-методичного комплексу;

здійснення моніторингу якості підготовки слухачів з оцінки різними навчальними закладами за визначеними показниками. Комісія може визначати за результатами тестування середній рівень знань слухачів (у балах);

надання методичної допомоги щодо:

розроблення (вдосконалення) навчальними закладами тестів для перевірки знань слухачів;

підготовки рекомендацій стосовно складання слухачами навчального звіту;

розроблення програм базової підготовки оцінювачів та програм підвищення кваліфікації оцінювачів;

розроблення ФДМУ нормативно-правових актів, що регулюють процеси навчання оцінювачів, стажування, складання іспитів.

23. Під час здійснення Комісією своїх функцій та з метою вирішення питань, які потребують залучення до роботи інших фахівців, за рішенням Голови Комісії утворюються робочі групи з перевірки спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів та виконання навчальними закладами умов угоди з ФДМУ, до яких входять особи, що не є членами Комісії (фахівці ФДМУ; представники, делеговані саморегулівними організаціями оцінювачів (їх об'єднаннями); інші фахівці).

Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу Комісії. Перевірка спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (за наявності письмової згоди керівника навчального закладу) або за умовами виконання навчальними закладами угод з ФДМУ, якщо це передбачено умовами угоди, здійснюється у строки і за участю осіб, визначених відповідними наказами ФДМУ. Перевірка навчальних закладів, які уклали угоди про співробітництво з ФДМУ, відбувається 1-2 рази на рік. ФДМУ попереджає навчальний заклад про проведення перевірки за 10 календарних днів до її проведення.

24. За результатами проведеної перевірки робочою групою складається висновок перевірки, який підписують особи, що здійснили перевірку, та з яким ознайомлюється керівник цього навчального закладу.

25. Висновок перевірки не пізніше двох тижнів від дати його складання подається до Комісії. Керівник робочої групи, яка здійснювала перевірку, доповідає Комісії про результати проведеної перевірки, зокрема висвітлює позитивні сторони роботи навчального закладу, а також вказує на виявлені недоліки.

Після обговорення членами Комісії матеріалів перевірки приймається рішення, відповідно до якого Голова Комісії затверджує (або не затверджує - у разі визнання матеріалів перевірки, здійсненої робочою групою, недостатніми) висновок перевірки. Один примірник висновку перевірки надсилається навчальному закладу, а інший залишається в Комісії.

З метою прийняття виваженого рішення під час обговорення питань, пов'язаних з діяльністю навчального закладу, Комісія може запросити на своє засідання уповноваженого представника навчального закладу, що перевірявся.

26. За результатом перевірки навчального закладу Комісія рекомендує ФДМУ:

укласти з навчальним закладом угоду або не укладати угоду, якщо під час перевірки навчального закладу виявлено неспроможність навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів (у разі якщо перевірка здійснювалася до укладення ФДМУ угоди з навчальним закладом);

визнати роботу навчального закладу з професійної підготовки оцінювачів такою, що відповідає вимогам угоди, укладеної з ФДМУ (у разі необхідності надати навчальному закладу відповідні рекомендації щодо вдосконалення професійної підготовки оцінювачів);

зазначити про порушення вимог угоди, укладеної з ФДМУ, вказати на недоліки у процесі підготовки оцінювачів, а також внести пропозицію ФДМУ стосовно розірвання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів.

27. Рішення Комісії приймається більшістю голосів і оформляється протоколом, який затверджує Голова Комісії. Засідання Комісії вважається правомочним у разі присутності не менш як двох третин її кількісного складу.

28. У разі потреби Комісія звертається до ФДМУ щодо необхідності оприлюднення інформації про свою діяльність у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" або розміщення на веб-сторінці ФДМУ в Інтернеті.

III. Порядок укладання угоди

29. Для укладання угоди навчальний заклад подає до ФДМУ такі документи:

заяву про укладання угоди за формою згідно з додатком 1;

копію установчих документів;

документи, що підтверджують можливість здійснення навчання за формами, затвердженими цим Положенням, відповідно до чинного законодавства;

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, зазначені у заяві;

проект угоди з професійної підготовки оцінювачів, підготовлений відповідно до примірної форми угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів згідно з додатком 2;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівнів їх кваліфікації, посад, наукових ступенів та вчених звань згідно з додатком 3 до цього Положення;

зразки документів про освіту, зазначених у пункті 16 цього Положення;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам.

30. Для продовження дії угоди навчальний заклад подає до ФДМУ за один місяць до закінчення строку дії угоди такі документи:

заяву про продовження угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів за формою, передбаченою додатком 1 до цього Положення;

копію установчих документів (у разі внесення змін до вищезазначених документів);

копії документів, що підтверджують право власності та/або користування приміщеннями навчального закладу;

проекти робочих програм з підвищення кваліфікації оцінювачів, розроблені з урахуванням змін у законодавстві і рекомендацій ФДМУ;

список викладачів, які залучаються до навчального процесу, із зазначенням рівня їх кваліфікації, посади, наукових ступенів та вчених звань;

зразок навчально-методичної літератури, яка буде надаватися слухачам;

висновок перевірки навчального закладу, затверджений Комісією.

Усі вищезазначені документи повинні бути підписані керівником та скріплені печаткою навчального закладу.

31. ФДМУ розглядає документи, подані навчальним закладом для укладення (продовженням строку дії) угоди, у строк, що не перевищує 30 календарних днів від дати їх надходження.

У разі відсутності у повному обсязі документів, зазначених у пунктах 29 та 30 цього Положення, їх невідповідності вимогам або неналежного оформлення ФДМУ відмовляє навчальному закладу в укладенні (продовженні строку дії) угоди.

32. Усі спори щодо укладання угоди або її розірвання вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Начальник Управління
оцінки майна
і фінансово-господарського
аналізу
Н. Лебідь


Додаток 1
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)


ЗАЯВА
про укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

Заявник _____________________________________________________________________
  (найменування навчального закладу)

Керівник ____________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)

Місцезнаходження ____________________________________________________________
     (поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Телефон ____________________________ Телефакс ________________________________

Поточний рахунок _________________________ МФО _____________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ __________________________________________

Прошу укласти угоду про співробітництво з професійної підготовки:

I. За такими напрямами базової підготовки оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності*:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

II. За такими напрямами підвищення кваліфікації оцінювачів*:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі:

а) оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

б) оцінка машин і обладнання;

в) оцінка колісних транспортних засобів;

г) оцінка літальних апаратів;

ґ) оцінка судноплавних засобів;

д) оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

е) оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

є) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

а) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

б) оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

3. Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

_________________________________________________________ згоден на проведення
   (найменування навчального закладу)

перевірки робочою групою, утвореною відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами), щодо спроможності навчального закладу здійснювати професійну підготовку оцінювачів.

Керівник

______________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М.П."___" _______________ 20__ року
  (дата заповнення заяви)__________
* Непотрібне закреслити.


Додаток 2
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)


ПРИМІРНА ФОРМА УГОДИ
про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів

м. Київ

"___" __________ 20__ року


Фонд державного майна України в особі _________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, посада)

____________________________________________________________________________,

який (яка) діє на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України" (далі - Фонд), з однієї сторони,

та __________________________________________________________________________
   (найменування навчального закладу)

_____________________________________________________________________________

в особі _____________________________________________________________, який (яка)
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

діє на підставі ________________________________________________________________,
    (назва установчого документа)

зареєстрованого ______________________________________________________________
  (найменування органу, що зареєстрував установчий документ, дата реєстрації)

____________________________________________________________________________,
   (серія та номер ліцензії)

з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цю угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. Метою співробітництва Фонду та ________________________________________
   (найменування навчального закладу)

є забезпечення професійної підготовки оцінювачів для виконання робіт з оцінки майна на високому кваліфікаційному рівні, що відповідає вимогам чинного законодавства України.

1.2. Фонд та _____________________________________________________________
    (найменування навчального закладу)

взаємодіють при:

1.2.1. Організації навчального процесу з базової підготовки оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

1.2.2. Організації підвищення кваліфікації оцінювачів за такими напрямами оцінки майна*:

а) оцінка об'єктів у матеріальній формі:

оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

оцінка машин і обладнання;

оцінка колісних транспортних засобів;

оцінка літальних апаратів;

оцінка судноплавних засобів;

оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність;

оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

б) оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності);

оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства;

в) оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.

2. Обов'язки Сторін

2.1. ________________________________________________________ зобов'язується:
(найменування навчального закладу)

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до вимог законодавства; залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання та підвищення кваліфікації оцінювачів;

здійснювати попередній контроль рівня знань тестуванням або заліком відповідно до законодавства;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту;

забезпечувати складання слухачами не менше ніж чотирьох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

забезпечувати складання оцінювачами не менше ніж двох навчальних звітів під час навчання за програмами базової підготовки оцінювачів за спеціалізацією(ями) 1.8 та/або 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" в межах напрямів 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

забезпечувати складання іспитів керівниками суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" та/або за спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" та за напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства";

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

забезпечувати необхідні умови для роботи Екзаменаційної комісії, атестаційно-рецензійної комісії та слухачам для складання кваліфікаційного іспиту;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою;

видавати слухачам, що прослухали навчальний курс з підвищення кваліфікації або тематичний курс із системи курсів підвищення кваліфікації, посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та у 10-денний строк інформувати Фонд про їх проведення;

у 10-денний строк з дати настання відповідної обставини інформувати Фонд про зміни в складі керівництва та найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні та надавати іншу інформацію про нього;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

організовувати у встановлених випадках стажування слухачів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (зі змінами);

у разі виявлення недоліків з професійної підготовки оцінювачів на підставі рішення Фонду усунути їх у встановлений Фондом строк.

2.2. Фонд зобов'язується:

брати участь у спільних з ___________________________________________________
     (найменування навчального закладу)

заходах, спрямованих на виконання зобов'язань, що є предметом угоди, у тому числі з розробки програм базової підготовки оцінювачів;

погоджувати програми підвищення кваліфікації оцінювачів та зміни до них, які відповідають вимогам законодавства України та вносяться за пропозицією навчального закладу;

забезпечувати участь представників Фонду в навчальному процесі;

контролювати ____________________________________________________________
   (найменування навчального закладу)

щодо виконання ним вимог законодавства України;

інформувати ______________________________________________________________
   (найменування навчального закладу)

про розроблені нормативно-правові акти з оцінки майна;

разом з представниками саморегулівних організацій оцінювачів та іншими фахівцями 1-2 рази на рік здійснювати перевірки
_____________________________________________________________________________
   (найменування навчального закладу)

щодо виконання ним умов угоди з Фондом (надання інформації Фонду, дотримання розкладу лекцій, правильність оформлення кваліфікаційних документів оцінювачів тощо);

за результатом перевірки відповідно до рішення Фонду приймати рішення щодо продовження (або розірвання) угоди про співробітництво з
_____________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

3. Строк дії угоди

3.1. Ця угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами і діє до "___"______________ 20__ року.

3.2. Зміни до цієї угоди вносяться за взаємною згодою Сторін.

3.3. Угода втрачає чинність після закінчення строку її дії або за домовленістю Сторін.

3.4. Угода може бути розірвана у разі прийняття Фондом відповідного рішення за результатами проведення перевірок навчального закладу.

3.5. Спори між Сторонами у зв'язку з виконанням або тлумаченням цієї угоди вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

3.6. Цю угоду складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

4. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд державного майна України

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9

_________________________________
   (найменування навчального закладу)

_________________________________
   (місцезнаходження)

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ
___________________________________

Банківські реквізити
___________________________________

___________________________________
     (ініціали, прізвище)

М.П.

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ
___________________________________

Банківські реквізити
___________________________________

___________________________________
  (ініціали, прізвище)

М.П.


__________
* Непотрібне закреслити.


Додаток 3
до Положення про порядок укладання
угоди про співробітництво
з професійної підготовки оцінювачів
(пункт 29)


ВІДОМОСТІ
про викладачів, які залучаються до навчального процесу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Освіта, дата видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (за наявності)

Місце роботи

Стаж, років

Наукові ступені, вчені звання

Відомості про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів (далі - СРО)

Відомості про рекомендації СРО та/або державного органу приватизації щодо здійснення викладацької діяльності із зазначенням реквізитів рекомендаційного листа

Теми, які висвітлюватиме викладач, із зазначенням наявності планів лекцій

Підпис викладача
{Положення доповнено новим Додатком 3 згідно з Наказом Фонду державного майна № 799 від 10.06.2013}


Інші НПА

Наказ Фонд державного майна України №1996 від 30.10.2001 Про затвердження Положення про порядок стажування фізичних осіб для отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Наказ Фонд державного майна України №795 від 10.06.2013 Про затвердження Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства Наказ Фонд державного майна України №1585/1 від 31.10.2011 Про затвердження Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами, що працюють у штаті Фонду державного майна України, його регіональних відділень та представництв Постанова Правління НБУ №45 від 14.02.2007 Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні Ухвала КСУ №96 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки Грушко Людмили Василівни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Ухвала КСУ №95 від 12.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Державної фіскальної служби України щодо офіційного тлумачення положень пункту 209.2 статті 209 Податкового кодексу України у системному зв\'язку з положеннями підпункту 14.1.191 пункту 14.1 статті 14, пункту 187.1 статті 187 цього кодексу Ухвала КСУ №94 від 11.11.2014 Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Буряка Володимира Миколайовича щодо офіційного тлумачення положень пункту \"а\" частини першої статті 16 Закону України \"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб\" у системному зв\'язку з положеннями його частини першої, пункту \"а\" частини четвертої та частини шостої статті 30 Ухвала КСУ №16 від 04.02.2014 про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Рудова Олександра Олександровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 355 Цивільного процесуального кодексу України Закон України ВРУ №1065-VI від 05.03.2009 Про Загальнодержавну програму \"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини\" на період до 2016 року Закон України ВРУ №104/98 від 10.02.1998 Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів