Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про акціонерні товариства
Стаття 33. Компетенція загальних зборівСт. 33 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018


1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

{ Пункт 10 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; { Пункт 12 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2856-VI від 23.12.2010 }

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

{ Пункт 13 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; { Пункт 15 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2856-VI від 23.12.2010 }

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів , що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;

{ Пункт 17 частини другої статті 33 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом; { Пункт 18 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

19) обрання членів ревізійної комісії , прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

{ Пункт 19 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

20) затвердження висновків ревізійної комісії ;

{ Пункт 20 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

{ Частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 21 згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

{ Частину другу статті 33 доповнено новим пунктом 22 згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії ;

25) затвердження принципів корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

{ Пункт 27 частини другої статті 33 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

{ Частину четверту статті 33 виключено на підставі Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }


Стаття 1 ...31 32 33 34 35 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті