Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 55. Засідання наглядової радиСт. 55 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше одного разу на квартал.

Статут акціонерного товариства може передбачати порядок прийняття наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування . { Абзац п'ятий частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними.

{ Частина друга статті 55 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

3. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

4. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів.

{ Частина четверта статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

5. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Статутом товариства може передбачатися право вирішального голосу голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень. { Абзац другий частини п'ятої статті 55 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

{ Частина шоста статті 55 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

7. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Стаття 1 ...53 54 55 56 57 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI