Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованістьСт. 71 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI
1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік , батьки , опікун , брат, сестра, діти та їхні чоловіки ; юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник .

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

{ Частина перша статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про: { Абзац перший частини другої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення. { Абзац сьомий частини другої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів. { Абзац восьмий частини другої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

3. Положення цієї статті не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;

2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;

{ Пункт 2 частини третьої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

3) виділу та припинення акціонерного товариства;

{ Пункт 3 частини третьої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки , застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

{ Пункт 4 частини третьої статті 71 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }


Стаття 1 ...69 70 71 72 73 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI