Укр Рус

Про акціонерні товариства
Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)Ст. 73 ЗУ Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію . { Абзац перший частини першої статті 73 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватися посада ревізора або обиратися ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія. { Абзац другий частини першої статті 73 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства. { Абзац третій частини першої статті 73 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії , кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження ревізійної комісії . { Абзац четвертий частини першої статті 73 в редакції Закону N 2994-VI від 03.02.2011 }

Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних загальних зборів, якщо статутом товариства, або положенням про ревізійну комісію, або рішенням загальних зборів акціонерного товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

2. Не можуть бути членами ревізійної комісії :

1) член наглядової ради;

2) член виконавчого органу;

3) корпоративний секретар;

4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії . { Абзац перший частини третьої статті 73 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2994-VI від 03.02.2011 }

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Законом, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Стаття 1 ...71 72 73 74 75 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI