Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 30. Структура регулятивного капіталу банкуСт. 30 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III{ Назва статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

Регулятивний капітал банку включає: { Абзац перший частини першої статті 30 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

1) основний капітал;

2) додатковий капітал.

Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям: { Абзац перший частини другої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

1) відрахування до фондів мають здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов'язання;

2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку;

3) фонди повинні бути у розпорядженні банку для покриття збитків з метою необмеженого і негайного використання у разі появи збитків;

4) збитки не можуть безпосередньо покриватися з фондів, а повинні проводитися через рахунок прибутків і збитків.

За умови затвердження Національним банком України додатковий капітал може включати:

1) нерозкриті резерви ;

2) резерви переоцінки ; copy6 {color: white; font-style: italic}

3) гібридні капітальні інструменти, які повинні відповідати таким критеріям:

вони є незабезпеченими банком, субординованими і повністю сплаченими; { Абзац другий пункту 3 частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

вони не можуть бути погашені за ініціативою власника;

вони можуть вільно брати участь у покритті збитків без пред'явлення банку вимоги про припинення торгових операцій;

вони дозволяють відстрочення обслуговування зобов'язань щодо сплати відсотків, якщо рівень прибутковості не дозволяє здійснити такі виплати;

4) субординований борг . При цьому сума субординованого боргу, включеного у капітал, щорічно зменшується на 20 відсотків її первинного розміру протягом п'яти останніх років дії договору.

У разі якщо субординований борг наданий в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України, він враховується при розрахунку капіталу за офіційним валютним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату. { Пункт 4 частини третьої статті 30 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 1533-VI від 23.06.2009 }

{ Пункт 4 частини третьої статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1617-VI від 24.07.2009, N 3024-VI від 15.02.2011 }

Національний банк України має право визначати своєю постановою інші складові додаткового капіталу, а також умови та порядок його формування.

{ Частина четверта статті 30 в редакції Закону N 1617-VI від 24.07.2009 }

Додатковий капітал не може бути більш як 100 відсотків основного капіталу.

{ Частина статті 30 в редакції Закону N 1617-VI від 24.07.2009 }

Стаття 1 ...28 29 30 31 32 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III