Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 39. Спостережна рада банкуСт. 39 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIСпостережна рада банку обирається загальними зборами учасників з числа учасників банку або їх представників. Члени спостережної ради банку не можуть входити до складу правління банку, ревізійної комісії банку.

Спостережна рада банку здійснює такі функції:

1) призначає і звільняє голову та членів правління , керівника служби внутрішнього аудиту банку; { Пункт 1 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

2) контролює діяльність правління банку;

3) визначає аудиторську фірму, розглядає її висновок та готує рекомендації загальним зборам учасників для прийняття рішення щодо нього; { Пункт 3 частини другої статті 39 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

4) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

5) приймає рішення щодо покриття збитків;

6) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів і положень; { Пункт 6 частини другої статті 39 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

7) затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання членів правління банку;

8) готує пропозиції щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників;

9) здійснює інші повноваження, делеговані загальними зборами учасників банку.

Повноваження і порядок роботи спостережної ради банку визначаються статутом банку чи положенням про раду банку, що затверджуються загальними зборами учасників банку.

Стаття 1 ...37 38 39 40 41 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III 

Рекомендовані сторінки

Група КП 1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади