Укр Рус

Про банки і банківську діяльність
Стаття 69. Звітність банківСт. 69 ЗУ Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-IIIБанк зобов'язаний подавати Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію афілійованих осіб банку з метою оцінки фінансового стану банку.

Національний банк України має право вимагати від банку подання консолідованої і субконсолідованої звітності.

{ Частина друга статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011 }

Національний банк України встановлює для банків:

1) форми звітності та методику її складання;

2) періодичність та строки подання звітності;

3) структуру пояснювальної записки;

4) мінімум відомостей, що підлягають опублікуванню, та строки їх подання;

5) методику складання консолідованої і субконсолідованої звітності.

{ Пункт 5 частини третьої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011 }

Національний банк України має право в окремих випадках вимагати подання разової та тимчасової звітності від банків та банківських груп.

{ Частина четверта статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3394-VI від 19.05.2011 }

Кожний власник істотної участі в банку, який є юридичною особою, зобов'язаний подати Національному банку України у встановлений ним строк річний звіт про свою діяльність. Звіт повинен містити: { Абзац перший частини п'ятої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

1) види діяльності, які здійснює юридична особа;

2) інформацію щодо суб'єктів господарювання, в яких особа має участь, що перевищує 10 відсотків, зокрема: найменування та місцезнаходження юридичної особи, розмір частки, що знаходиться у власності цієї особи, види діяльності; { Пункт 2 частини п'ятої статті 69 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

3) баланс та звіт про фінансові результати цієї особи на кінець останнього фінансового року, перевірені аудитором . { Пункт 3 частини п'ятої статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Національний банк України має право вимагати подання інших періодичних звітів чи інформації від власників істотної участі в банку з метою здійснення нагляду за безпекою і надійністю фінансового стану банку та забезпечення дотримання положень цього Закону.

Фінансовим роком банку вважається календарний рік, який починається 1 січня.

Банк зобов'язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, розповсюджувати на веб-сайті банку, а також розміщувати у приміщеннях банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

{ Частина восьма статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський висновок та перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:

1) баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про власний капітал;

5) примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

{ Частина дев'ята статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про власників істотної участі у банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет.

{ Частина статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Банк самостійно або на вимогу Національного банку України протягом місяця з дня оприлюднення зобов'язаний спростувати опубліковану недостовірну фінансову звітність у такий самий спосіб, у який вона була поширена.

{ Частина статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Голова правління та головний бухгалтер банку несуть відповідальність, установлену законодавством України, у разі оприлюднення недостовірної фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої звітності.

{ Частина статті 69 в редакції Закону N 3024-VI від 15.02.2011 }

Відповідальна особа банківської групи зобов'язана оприлюднювати аудиторський висновок та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи в складі та порядку, визначених Національним банком України з урахуванням вимог частини дев'ятої цієї статті.


Стаття 1 ...67 68 69 70 71 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про банки і банківську діяльність вiд 07.12.2000 № 2121-III 

Рекомендовані сторінки

Про банки і банківську діяльність