Укр Рус

Про безоплатну правову допомогу


Скачать бесплатно Закон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI

Закон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера застосування Закону Стаття 3. Право на безоплатну правову допомогу Стаття 4. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги Стаття 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги Стаття 6. Законодавство України про безоплатну правову допомогу

Розділ II
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги Стаття 8. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу Стаття 9. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги Стаття 10. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги Стаття 11. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги Стаття 12. Надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалізованими установами, іншими суб'єктами

Розділ III
НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу Стаття 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 16. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 17. Повноваження центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 18. Порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 19. Порядок розгляду звернень про безоплатну вторинну правову допомогу Стаття 20. Підстави для відмови в наданні безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 21. Надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом Стаття 22. Надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі договору Стаття 23. Підстави та порядок припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 24. Підстави та порядок заміни адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу Стаття 25. Права суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги Стаття 26. Обов'язки суб'єктів надання безоплатної вторинної правової допомоги

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

Стаття 27. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання безоплатної правової допомоги Стаття 28. Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання безоплатної правової допомоги Стаття 29. Фінансування безоплатної правової допомоги

Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ
ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
ПОСАДОВИХ І СЛУЖБОВИХ ОСІБ

Стаття 30. Оскарження рішень щодо надання безоплатної правової допомоги Стаття 31. Оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, які порушують порядок надання безоплатної правової допомоги Стаття 32. Відповідальність за порушення законодавства про безоплатну правову допомогу

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім: розділу III цього Закону, який набирає чинності поетапно після початку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; підпунктів 1-4 та 7 пункту 7 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року. 2. Міністерство юстиції України до 1 січня 2013 року утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 3. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 1 січня 2013 року забезпечують надання правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 цього Закону. 4. До початку надання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги такої допомоги особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд призначають захисника через адвокатські об'єднання, а на території адміністративно-територіальних одиниць, на якій центри розпочали надання такої допомоги, - через зазначені центри. 5. Адвокати, які були призначені через об'єднання адвокатів до початку надання центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги такої допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зобов'язані завершити ведення справ, які перебувають в їх провадженні, крім випадків, установлених законом. 6. Надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, зазначеним у пунктах 1, 2, 8-12 частини першої статті 14 цього Закону, забезпечується поетапно починаючи з 1 січня 2014 року. З 1 січня 2017 року безоплатна вторинна правова допомога надається в повному обсязі всім категоріям осіб, передбаченим статтею 14 цього Закону. 7. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Кримінально-процесуальному кодексі України ( , ): статтю 21 доповнити частиною третьою такого змісту: "Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд зобов'язані поінформувати підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного про можливість призначення захисника відповідно до Закону України "Про безоплатну правову допомогу"; у частині третій статті 44: пункт 1 доповнити словами "або дорученням Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; пункт 2 доповнити словами "чи Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; у статті 47: після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту: "У разі якщо участь захисника є обов'язковою, а підозрюваний, обвинувачений, підсудний не залучив захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд у встановленому законом порядку надсилають запит про призначення захисника до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду про призначення захисника є обов'язковою для керівника Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги". У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п'ятою - сьомою; у частині шостій слова "своєю постановою вправі призначити захисника тимчасово до явки обраного захисника" замінити словами "забезпечує участь захисника тимчасово через Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги до явки обраного або призначеного захисника"; у другому реченні частини сьомої слова "слідчий чи суддя постановою, а суд - ухвалою самі призначають захисника" замінити словами "слідчий, суддя чи суд забезпечують участь захисника через Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в установленому законом порядку"; пункт 2 частини другої статті 61 доповнити словами "або виключення з реєстрів адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу"; у статті 61-1: частину другу доповнити словами "та керівнику Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, якщо захисника було призначено таким центром"; частину п'яту після слів "адвокатському об'єднанню" доповнити словами "або Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; частину п'яту статті 106 після слів "одного з її родичів" доповнити словами "Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; 2) статтю 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( , ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту: copy7 {color: #ffffff; font-style: italic} "Якщо особа є суб'єктом права на безоплатну вторинну правову допомогу, у розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат, який призначений Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Зазначений адвокат має права, передбачені частиною першою цієї статті та іншими законами. Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги"; 3) частину п'яту статті 5 Закону України "Про міліцію" ( ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2005 р., N 10, ст. 187) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту: "інформує в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання, арешту чи взяття під варту особи, крім випадків, коли така особа захищає себе особисто чи запросила захисника". У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим; 4) статтю 6 Закону України "Про адвокатуру" ( ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2004 р., N 8, ст. 66) після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту: "припинити участь у справі на підставі і в порядку, передбачених Законом України "Про безоплатну правову допомогу". У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим; 5) у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами): частину першу статті 26 доповнити пунктом 39-1 такого змісту: "39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги"; доповнити статтею 38-1 такого змісту: "

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про залізничний транспорт Про судоустрій і статус суддів Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Про політичні партії в Україні Про організацію та проведення Євро-2012 в Україні