Укр Рус

Про безоплатну правову допомогу
Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомогиСт. 38-1 ЗУ Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги належать такі власні повноваження:

1) утворення в установленому порядку установ з надання безоплатної первинної правової допомоги з урахуванням потреб територіальної громади;

2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо утворення установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, вирішення питань про чисельність працівників таких установ, про витрати на їх утримання, здійснення матеріально-технічного забезпечення їх діяльності, надання для їх функціонування необхідних приміщень;

3) забезпечення координації діяльності установ з надання безоплатної первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

4) здійснення фінансування установ з надання безоплатної первинної правової допомоги та контролю за використанням коштів такими установами за призначенням;

5) розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до їх компетенції, відповідно до закону;

6) надання роз'яснень положень законодавства та консультацій щодо порядку звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

7) забезпечення особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної правової допомоги;

8) залучення на підставі договорів адвокатів, фізичних та юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

9) координація діяльності з місцевими органами виконавчої влади та територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо надання безоплатної первинної правової допомоги;

10) надання документів та інших матеріалів або їх копій, необхідних у зв'язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги;

11) організація семінарів, конференцій з питань безоплатної первинної правової допомоги.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад взаємодіють з центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та надають їм сприяння в межах своїх повноважень";

6) у Законі України "Про біженців" :

частину другу статті 7 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"роз'яснення порядку звернення про надання безоплатної правової допомоги".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим - шістнадцятим;

частину дванадцяту статті 11 доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:

"роз'яснює порядок звернення про надання безоплатної правової допомоги, за бажанням заявника приймає таке звернення та передає його відповідно до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіального органу юстиції чи Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги";

у статті 12:

останнє речення частини другої виключити;

після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"За бажанням заявника участь у попередньому розгляді заяви про надання статусу біженця бере адвокат. Порядок призначення адвоката встановлюється Законом України "Про безоплатну правову допомогу".

Участь адвоката є обов'язковою під час попереднього розгляду заяв про надання статусу біженця дитині, розлученій із сім'єю, або недієздатній особі".

У зв'язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами п'ятою - дев'ятою;

у частині третій статті 13 слова "частиною другою" замінити словами "частинами другою - четвертою";

статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"За бажанням особи участь у розгляді скарги бере адвокат. Участь адвокатау розгляді скарги щодо дитини, розлученої із сім'єю, або недієздатної особи є обов'язковою".

У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

абзац четвертий частини першої статті 18 викласти в такій редакції:

"безоплатну правову допомогу в порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

абзац тринадцятий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:

"безоплатну правову допомогу в порядку, встановленому Законом України "Про безоплатну правову допомогу";

7) статтю 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" доповнити пунктами 28 і 29 такого змісту:

"28) забезпечення затриманим особам з моменту їх затримання права захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника;

29) інформування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання осіб згідно з дорученням правоохоронних органів України та адміністративного затримання осіб, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника".

8. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати і подати до Верховної Ради України пропозиції про приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 червня 2011 року N 3460-VI

Стаття 1 ...31 32 38-1 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про безоплатну правову допомогу від 02.06.2011 № 3460-VI