Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 19.01.2018

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державне регулювання ринку цінних паперів - здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері;

{ Абзац третій статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац четвертий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

похідні цінні папери - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом терміну, визначеного договором , цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів;

{ Абзац шостий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац сьомий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

{ Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 }

професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів; від 06.09.2005 )

визначення кредитного рейтингу - це діяльність з надання професійних послуг на ринку цінних паперів, спрямована на визначення кредитоспроможності об'єкта рейтингування, яка може бути проведена рейтинговим агентством; від 15.12.2005 )

кредитний рейтинг - це умовний вираз кредитоспроможності об'єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов'язання за національною шкалою кредитних рейтингів; від 15.12.2005 )

Національна рейтингова шкала - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов'язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника - органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання та окремих боргових інструментів - облігацій, іпотечних цінних паперів, позик; від 15.12.2005 )

рейтингова оцінка емітента - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями відносно боргових зобов'язань інших позичальників; від 15.12.2005 )

рейтингова оцінка цінних паперів емітента - характеризує рівень спроможності позичальника своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов'язання за цінними паперами; від 15.12.2005 )

корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством;

{ Абзац шістнадцятий статті 1 виключено на підставі Закону N 3267-VI від 21.04.2011 }

система депозитарного обліку цінних паперів - сукупність записів про цінні папери , їх емітентів, власників іменних цінних паперів, уповноважених ними осіб, управителів, заставодержателів, інших осіб, наділених відповідними правами щодо цінних паперів, що містять інформацію, яка дає можливість ідентифікувати названих осіб, а також іншу передбачену законодавством інформацію;

система реєстру власників іменних цінних паперів - сукупність даних, що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік усіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті