Укр Рус

Про державне регулювання у сфері комунальних послуг
Стаття 6. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг Ст. 6 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг від 09.07.2010 № 2479-VI1. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг:

1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів; { Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }
  2) здійснює:

ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами); розроблення і затвердження ліцензійних умов і порядку контролю за їх дотриманням;

ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) , постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);

розроблення і затвердження ліцензійних умов та порядку контролю за їх дотриманням у сфері теплопостачання;

розроблення порядків (методик) формування тарифів на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

встановлення тарифів на комунальні послуги суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг;

здійснення нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках та застосування відповідних санкцій за порушення ними умов і правил провадження відповідних видів господарської діяльності;

3) встановлює вимоги щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

4) визначає суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону, та складає і веде галузеві реєстри таких суб'єктів господарювання;

5) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природних монополій, у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів та прогнозування стану розвитку таких ринків; { Пункт 5 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }
  6) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів із стану природної монополії та розвитку конкуренції на суміжних ринках; { Пункт 6 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }
  7) встановлює межу обсягу виробництва товарів (послуг), нижче рівня якої суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання на суміжних ринках у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення дозволяється провадити свою діяльність без ліцензій;

8) здійснює контроль за недопущенням перехресного субсидіювання під час провадження господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, що призводить або може призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції;

9) встановлює обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

10) надає висновки про відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках умовам і правилам провадження ліцензованої діяльності;

11) здійснює контроль за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

12) здійснює контроль за виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

13) здійснює в межах своїх повноважень контроль за якістю товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, або послуг, що надаються такими суб'єктами;

14) розробляє та затверджує правила користування тепловою енергією, правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені цими правилами;

15) встановлює порядок формування оплати за підключення до мереж суб'єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;

16) у встановленому порядку визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється Комісією;

17) складає відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках актів законодавства про теплопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і природні монополії; { Пункт 17 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }
  18) приймає рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій (штрафів) до суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у випадках і розмірах, передбачених законом;

19) подає до органів Антимонопольного комітету України відомості, що можуть свідчити про факти порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

20) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;

21) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

22) засновує засоби масової інформації для висвітлення питань її діяльності та регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

23) розробляє та затверджує Регламент національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг , (далі - Регламент);

24) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів відповідно до законодавства; { Пункт 24 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5400-VI від 02.10.2012 }
  25) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, для забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій має право:

1) звертатися до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством, а також в інших випадках, якщо це необхідно для здійснення її повноважень і забезпечення виконання покладених на неї законом завдань; { Пункт 1 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1697-VII від 14.10.2014 }
  2) отримувати безоплатно:

від суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках статистичну звітність в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством;

від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування - документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, визначені законодавством.


{ Статтю 7 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

  { Статтю 8 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }

  { Статтю 9 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011 }<

Стаття 1 ...4 5 6 10 11 ...19 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державне регулювання у сфері комунальних послуг від 09.07.2010 № 2479-VI Додати коментар до ст.6 ЗУ Про державне регулювання у сфері комунальних послуг від 09.07.2010 № 2479-VI