Укр Рус

Про Державний земельний кадастр


Скачать бесплатно Закон України Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI

Закон України Про Державний земельний кадастр від 07.07.2011 № 3613-VI ЗмістРозділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Мета ведення Державного земельного кадастру Стаття 3. Принципи Державного земельного кадастру Стаття 4. Регулювання відносин, що виникають при веденні Державного земельного кадастру Стаття 5. Загальні засади ведення Державного земельного кадастру

Розділ II. ОРГАНИ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 6. Система органів Державного земельного кадастру Стаття 7. Повноваження органів, що здійснюють ведення Державного земельного кадастру

Розділ III. СКЛАД ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 8. Геодезична та картографічна основа Державного земельного кадастру Стаття 9. Державний кадастровий реєстратор Стаття 10. Об'єкти Державного земельного кадастру Стаття 11. Вимоги до відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру Стаття 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України Стаття 13. Склад відомостей Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць Стаття 14. Склад відомостей Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель Стаття 15. Відомості про земельні ділянки Стаття 16. Кадастровий номер земельної ділянки Стаття 17. Склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України Стаття 18. Документи, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру Стаття 19. Класифікатори, довідники та бази даних, необхідні для ведення Державного земельного кадастру

Розділ IV. ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 20. Статус відомостей Державного земельного кадастру Стаття 21. Підстави та основні вимоги щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру Стаття 22. Вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру Стаття 23. Електронний документ, що містить відомості про результати робіт із землеустрою та оцінки земель, які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру Стаття 24. Державна реєстрація земельної ділянки Стаття 25. Поземельна книга Стаття 26. Внесення відомостей до Поземельної книги Стаття 27. Особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку у разі її поділу чи об'єднання з іншою земельною ділянкою, а також відновлення її меж Стаття 28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель Стаття 29. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про суборенду, сервітут, які поширюються на частини земельних ділянок Стаття 30. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав Стаття 31. Інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних систем Стаття 32. Порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі державного кордону України, межі адміністративно-територіальних одиниць, нормативну грошову оцінку земель, розташованих в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, економічну оцінку земель, обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами Стаття 33. Облік кількості та якості земель Стаття 34. Кадастровий план земельної ділянки Стаття 35. Кадастрова карта (план) Стаття 36. Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру Стаття 37. Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру Стаття 38. Порядок користування відомостями Державного земельного кадастру

Розділ V. ГАРАНТІЇ ДОСТОВІРНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 39. Відповідальність у сфері Державного земельного кадастру

Розділ VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕДЕННЯ
ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ, ПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ

Стаття 40. Фінансове забезпечення ведення та функціонування Державного земельного кадастру Стаття 41. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру

Розділ VII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім: пунктів 2, 3, підпунктів "а", "г", "ґ" підпункту 2, підпункту "б" підпункту 3, підпунктів 4, 6 пункту 5, пунктів 6-12 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону; статті 36, підпунктів "д", "е", "є" підпункту 2, абзаців першого - третього підпункту "а", підпункту "г" підпункту 3, підпункту "а" підпункту 7 пункту 5 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року. 2. Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після державної реєстрації земельних ділянок. 3. Установити, що у разі якщо на земельній ділянці, право власності (користування) на яку не зареєстровано, розташований житловий будинок, право власності на який зареєстровано, кадастровий номер на таку земельну ділянку присвоюється за заявою власників такого будинку на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Забороняється вимагати для присвоєння земельній ділянці кадастрового номера інші документи. Такий кадастровий номер є чинним з моменту його присвоєння. 4. У разі якщо земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні зареєстровані до набрання чинності цим Законом у Державному реєстрі земель, відомості про такі земельні ділянки, обмеження (обтяження) підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру в автоматизованому порядку, без подання заяв про це їх власниками, користувачами та без стягнення плати за таке перенесення. Відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до Державного фонду документації із землеустрою до 1 січня 2012 року, підлягають перенесенню до Державного земельного кадастру на безоплатній основі центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його територіальними органами відповідно їх до повноважень. У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель. Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки. Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру. Про виявлені помилки територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів письмово безоплатно повідомляють власників (користувачів) земельних ділянок. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення ( , ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122): а) доповнити статтею 53-6 такого змісту: "

Стаття 53-6. Порушення законодавства про Державний земельний кадастр Стаття 79-1. Формування земельної ділянки як об'єкта цивільних прав Стаття 110. Поняття обмеження у використанні земельних ділянок, обтяження прав на земельну ділянку Стаття 111. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку Стаття 196. Склад відомостей Державного земельного кадастру Стаття 197. Кадастрове зонування Стаття 202. Державна реєстрація земельних ділянок Стаття 203. Облік кількості та якості земель Стаття 204. Ведення Державного земельного кадастру Стаття 281. Взаємодія органу державної реєстрації прав та органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України Про соціальний захист дітей війни Про торгово-промислові палати в Україні