Укр Рус

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 17. Відомості Єдиного державного реєстру Ст. 17 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV1. Відомості про юридичну особу або фізичну особу - підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток та відомостей, що надаються юридичними особами державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи згідно із законодавством України.

Форми реєстраційних карток затверджуються Міністерством юстиції України.

{ Частину першу статті 17 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 5461-VI від 16.10.2012 } { Частина перша статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3422-IV від 09.02.2006 }

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;


{ Абзац четвертий частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }


організаційно-правова форма;

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків; { Абзац шостий частини другої статті 17 в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі ім'я, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа;

види діяльності; { Абзац дев'ятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

відомості про органи управління юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) та реєстраційні номери облікових карток платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори; { Абзац частини другої статті 17 в редакції Закону N 3422-IV від 09.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування; { Абзац тринадцятий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;


{ Абзац шістнадцятий частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


дані про установчі документи, дати та номери записів про внесення змін до них;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;


{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


дата та номер запису про втрату оригіналів установчих документів; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }


{ Абзац двадцять третій частини другої статті 23 виключено на підставі Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }


дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зокрема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноважених ними органів про припинення юридичної особи, відомості про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

дата та номер запису про початок процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

дата та номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення юридичної особи шляхом її ліквідації в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів) щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010 }

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення, зокрема про дату реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи; дату публікації у виданні спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи; персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову, дату обрання (призначення) або дату обрання (призначення) ліквідатора; реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України); { Частину другу статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2390-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3205-VI від 07.04.2011; в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

дата затвердження передавального акта або розподільчого балансу; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дані про юридичних осіб - правонаступників; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо санації, щодо визнання її банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2756-VI від 02.12.2010 }

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 809-VI від 25.12.2008 }

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи;


{ Абзац частини другої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Законів N 3384-VI від 19.05.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

фінансова звітність про господарську діяльність юридичної особи (крім бюджетних установ) у складі балансу і звіту про річні фінансові результати; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3422-IV від 09.02.2006 }

відомості про відкриття та закриття рахунків юридичних осіб; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про накладення та зняття арештів на рахунки юридичних осіб та їх майно (у тому числі на закріплене за відокремленими підрозділами); { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про відкриття виконавчого провадження щодо юридичних осіб; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про початок проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про відкликання повідомлення про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки; { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 441-VII від 05.09.2013 }

дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки. { Частину другу статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 441-VII від 05.09.2013 }

3. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата створення юридичної особи;

дата державної реєстрації юридичної особи;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.


{ Абзац одинадцятий частини третьої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місцезнаходження юридичної особи - термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації. { Частину третю статті 17 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }

{ Статтю 17 доповнено частиною згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

4. В Єдиному державному реєстрі повинні міститися такі відомості щодо фізичної особи - підприємця:

ім'я фізичної особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); { Абзац третій частини четвертої статті 17 в редакції Законів N 3575-IV від 16.03.2006, N 4839-VI від 24.05.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5410-VI від 02.10.2012 }

місце проживання;

види діяльності; { Абзац п'ятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, дати та номери записів про внесення змін до нього;

підстави для відмови у проведенні державної реєстрації;


{ Абзац восьмий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 3205-VI від 07.04.2011 }


підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;


{ Абзац десятий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 4839-VI від 24.05.2012 }


дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, зокрема дата подання заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем ( z0671-13 ) за її рішенням, дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рішення про оголошення фізичної особи - підприємця померлою або визнання безвісно відсутньою, щодо припинення підприємницької діяльності, що не пов'язане з банкрутством, щодо порушення (припинення) провадження у справі про банкрутство, щодо визнання банкрутом, щодо скасування державної реєстрації припинення підприємницької діяльності; дата і номер запису про початок проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про зупинення процесу проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з початком процесу проведення заходів з припинення такої діяльності фізичної особи - підприємця в загальному порядку або у зв'язку з наявністю заперечень заінтересованих осіб (органів), щодо проведення спрощеної процедури державної реєстрації припинення зазначеної діяльності фізичної особи - підприємця; дата і номер запису про закінчення спрощеної процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Абзац одинадцятий частини четвертої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Закону N 2390-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для його внесення;

місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

місцезнаходження реєстраційної справи;

прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем;


{ Абзац вісімнадцятий частини четвертої статті 17 виключено на підставі Закону N 1877-VI від 11.02.2010 }


відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку; дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених цим Законом, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ; дані про основний вид діяльності; дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік; дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності; у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця - термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006; в редакції Законів N 3384-VI від 19.05.2011, N 4839-VI від 24.05.2012 }

відомості про відкриття та закриття рахунків фізичних осіб - підприємців у банках та інших фінансових установах; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про накладення та зняття арештів на рахунки та майно фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

відомості про відкриття виконавчого провадження щодо фізичних осіб - підприємців; { Частину четверту статті 17 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 1720-VI від 17.11.2009 }

інша додаткова інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про початок проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про неможливість проведення органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

відомості про відкликання повідомлення про наявність заперечень органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України проти державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

дата подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування, податкова адреса суб’єкта господарювання, місце провадження господарської діяльності, обрана група платників єдиного податку, обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010 ( vb457609-10 ) (для платників єдиного податку першої та другої груп), дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки; { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 441-VII від 05.09.2013 }

дата подання реєстраційної заяви про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, дата надсилання електронної копії такої заяви до органу доходів і зборів, якщо така заява подана як додаток до реєстраційної картки. { Частину четверту статті 17 доповнено абзацом згідно із Законом N 441-VII від 05.09.2013 }

5. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

6. Порядок взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України встановлюється спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. { Статтю 17 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4839-VI від 24.05.2012 }


Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...53 

Перейти до статті