Укр Рус
< Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи Ст. 24 ЗУ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.05.2003 № 755-IV
1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: { Абзац перший частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; { Абзац другий частини першої статті 24 в редакції Закону N 441-VII від 05.09.2013 }

примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; { Абзац третій частини першої статті 24 в редакції Закону N 3456-IV від 22.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 809-VI від 25.12.2008, N 3263-VI від 21.04.2011 }

два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); { Абзац четвертий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; { Абзац п'ятий частини першої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. { Частину першу статті 24 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий установчий документ. { Частину першу статті 24 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 3262-VI від 21.04.2011 }


{ Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }


3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.


{ Частину четверту статті 24 виключено на підставі Закону N 3263-VI від 21.04.2011 }


{ Частину п'яту статті 24 виключено на підставі Законів N 693-VI від 18.12.2008, N 809-VI від 25.12.2008 }


6. У разі державної реєстрації фермерського господарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди. ( Частина шоста статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2454-IV від 03.03.2005 )

7. У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону.

8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

9. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється його паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.

Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред'являється її паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця та надається документ, що засвідчує її повноваження, або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті. { Абзац другий частини дев'ятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }

{ Частина дев'ята статті 24 в редакції Закону N 3575-IV від 16.03.2006 }

10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається поштовим відправленням) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

11. Державний реєстратор зобов'язаний залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо: { Абзац перший частини одинадцятої статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI від 15.02.2011 }

документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п'ятою статті 10 цього Закону;

до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій; { Частину одинадцяту статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 3575-IV від 16.03.2006 }

документи подані не в повному обсязі;

документи подано особою, яка не має на це повноважень. { Частину одинадцяту статті 24 доповнено абзацом згідно із Законом N 3456-IV від 22.02.2006 }

12. Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається поштовим відправленням з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.

13. Подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи державному реєстратору засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою здійснюється виключно для засвідчення державним реєстратором факту створення юридичної особи.

Подання засновником (засновниками) або уповноваженою ним (ними) особою документів державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється виключно на паперових носіях без подання електронних документів.

{ Статтю 24 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом N 2609-VI від 19.10.2010 }


Стаття 1 ...22 22-1 24 24-1 25 ...53 

Перейти до статті