Укр Рус

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Стаття 5. Державний адміністраторСт. 5 ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV1. Державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення , районних та районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій , яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів. { Абзац перший частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3204-VI від 07.04.2011 }

Державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою, головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за погодженням з уповноваженим органом.

Державний адміністратор підпорядковується безпосередньо міському голові , голові районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. { Абзац третій частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3204-VI від 07.04.2011 } { Частина перша статті 5 в редакції Закону N 1869-VI від 11.02.2010 }

2. Кількість державних адміністраторів визначається рішенням відповідної міської ради, районної та районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

{ Частина друга статті 5 в редакції Закону N 1869-VI від 11.02.2010 }

3. Державний адміністратор повинен мати вищу освіту та стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше трьох років чи стаж роботи в інших сферах управління не менше чотирьох років.

{ Частина третя статті 5 в редакції Закону N 1869-VI від 11.02.2010 }

4. Основними завданнями державного адміністратора є:

надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

прийняття від суб'єкта господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів відповідним місцевим дозвільним органам;

видача суб'єкту господарювання документів дозвільного характеру;

забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу;

організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками місцевих дозвільних органів спільного обстеження об'єкта; { Абзац шостий частини четвертої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }

контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру;

формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру;

інформування посадової особи, якій він підпорядковується, а також територіального органу уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу;

підготовка пропозицій щодо удосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру;

ведення в мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру; { Частину четверту статті 5 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }

координація діяльності дозвільного центру; { Частину четверту статті 5 доповнено абзацом дванадцятим згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }

видача довідок з реєстру документів дозвільного характеру; { Частину четверту статті 5 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }

складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом. { Частину четверту статті 5 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010 }

5. Державний адміністратор має право:

безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов'язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов'язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту;

порушувати клопотання до міського голови відповідної міської ради міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, голови районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи дозвільних центрів;

відмовити у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді .

{ Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 1869-VI від 11.02.2010 }

6. Виконавчі органи міських рад, районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації забезпечують державних адміністраторів повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу .

7. Уповноважений орган розробляє і затверджує Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання.

{ Частина сьома статті 5 в редакції Закону N 3204-VI від 07.04.2011 }

{ Частину восьму статті 5 виключено на підставі Закону N 3204-VI від 07.04.2011 }

{ Частину дев'яту статті 5 виключено на підставі Закону N 3204-VI від 07.04.2011 }

10. Міські ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення , районні та районні у містах Києві і Севастополі державні адміністрації, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації створюють дозвільні центри і здійснюють організаційне та матеріально-технічне забезпечення дозвільного центру і державного адміністратора.

У разі якщо кількість державних адміністраторів становить три і більше осіб, для організаційного та матеріально-технічного забезпечення їх роботи створюється відповідний структурний підрозділ міської ради або районної, районної в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. { Абзац другий частини десятої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3204-VI від 07.04.2011 }


Стаття 1 ...4 4-1 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV