Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 23 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про інститути спільного інвестування Стаття 23. Порядок проведення загальних зборів

1. Порядок скликання та проведення загальних зборів встановлюється статутом корпоративного фонду.

Головує на загальних зборах голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена загальними зборами.

2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори не можуть починатися раніше 8-ї години та закінчуватися пізніше 22-ї години.

Місце для проведення загальних зборів учасників корпоративного фонду повинно бути належним чином обладнане та забезпечувати можливість вільного доступу та волевиявлення учасників корпоративного фонду (їх представників).

3. Реєстрація учасників корпоративного фонду (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах, що складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного учасника корпоративного фонду. Реєстрацію учасників корпоративного фонду (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації учаснику корпоративного фонду (його представнику) лише в разі відсутності в учасника корпоративного фонду (його представника) документів, які надають йому право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства.

Перелік учасників корпоративного фонду, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Учасник корпоративного фонду, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії можуть передаватися за договором депозитарію або компанії з управління активами корпоративного фонду. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або компанії з управління активами.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника корпоративного фонду чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, складається в двох примірниках, один з яких видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а другий зберігається в корпоративному фонді протягом строку його діяльності.

До закінчення строку, передбаченого для реєстрації учасників загальних зборів, учасник корпоративного фонду має право замінити свого представника, повідомивши про це наглядовій раді корпоративного фонду, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі якщо для участі в загальних зборах з’явилося кілька представників учасника корпоративного фонду, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреність представникам видана одночасно, для участі в загальних зборах реєструється той представник, який з’явився для реєстрації раніше.

У разі якщо акція корпоративного фонду перебуває у спільній власності кількох осіб, голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

4. Учасники корпоративного фонду, що на дату складення переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій корпоративного фонду, а також Комісія можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників корпоративного фонду, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників корпоративному фонду повідомляється письмово до початку реєстрації учасників корпоративного фонду.

Посадові особи корпоративного фонду зобов’язані забезпечити вільний доступ учасників (представників учасників) корпоративного фонду та/або представників Комісії до нагляду за реєстрацією учасників корпоративного фонду, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням загальних зборів чи ініціаторів загальних зборів може фіксуватися технічними засобами. Відповідні записи зберігаються в корпоративному фонді протягом строку його діяльності.

Інформація про застосування технічних засобів фіксації ходу проведення загальних зборів доводиться до відома усіх учасників загальних зборів під час відкриття загальних зборів головою наглядової ради корпоративного фонду або особою, що виконує його обов’язки.

Стаття 1 ...21 22 23 24 25 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті