Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 31 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про інститути спільного інвестування Стаття 31. Проведення загальних зборів шляхом опитування

1. Статутом корпоративного фонду може бути передбачена можливість проведення загальних зборів шляхом опитування учасників корпоративного фонду без скликання його учасників для обговорення питань порядку денного (опитування), крім загальних зборів, які скликаються у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 30 цього Закону.

2. Шляхом опитування можуть прийматися рішення загальних зборів з усіх питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів.

3. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування приймається наглядовою радою і повинно включати:

1) перелік питань, що виносяться на голосування шляхом опитування;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, що є датою прийняття наглядовою радою рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування;

3) дату надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не пізніше ніж через вісім робочих днів після дня складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування);

4) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування (не раніше ніж через 20 і не пізніше ніж через 45 робочих днів після дня надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування);

5) форму і текст бюлетеня для голосування шляхом опитування;

6) перелік документів щодо питань, винесених на голосування.

4. Рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів повинно бути опубліковано в офіційному друкованому виданні Комісії.

У разі якщо акції корпоративного фонду перебувають в обігу на фондовій біржі, рішення про проведення загальних зборів шляхом опитування надсилається відповідній фондовій біржі не пізніше ніж за 20 робочих днів до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів.

5. Бюлетень для голосування шляхом опитування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

3) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) питання, винесене на голосування, та проекти рішень з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

6) прізвище, ім’я, по батькові або найменування учасника корпоративного фонду та кількість голосів, що йому належить;

7) застереження про те, що підпис учасника корпоративного фонду - фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;

8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису учасника корпоративного фонду - фізичної особи бюлетень вважається недійсним.


6. Бюлетень для кумулятивного голосування шляхом опитування повинен містити:

1) повне найменування корпоративного фонду;

2) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

3) дату закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) перелік кандидатів до складу наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Комісією;

5) місце для зазначення учасником корпоративного фонду кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) прізвище, ім’я, по батькові або найменування учасника корпоративного фонду та кількість голосів, що йому належить;

7) застереження про те, що підпис на бюлетені уповноваженої особи учасника корпоративного фонду, який є юридичною особою, повинен бути засвідчений печаткою такої юридичної особи, а підпис учасника корпоративного фонду - фізичної особи повинен бути засвідчений в установленому законодавством порядку;

8) застереження про те, що у разі відсутності засвідчення підпису бюлетень вважається недійсним.

7. Бюлетень для голосування шляхом опитування підписується головою наглядової ради корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або положенням про загальні збори корпоративного фонду, та скріплюється печаткою корпоративного фонду.

Зазначений бюлетень та документи з питань, винесених на голосування, надсилаються кожному учаснику корпоративного фонду, включеному до переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, персонально поштовим відправленням з повідомленням про вручення, якщо статутом корпоративного фонду не передбачений інший порядок їх отримання учасниками корпоративного фонду.

Учасник корпоративного фонду заповнює та підписує бюлетень для голосування шляхом опитування та надсилає його корпоративному фонду поштовим відправленням, якщо інший порядок не передбачено статутом корпоративного фонду. Підпис учасника корпоративного фонду на бюлетені може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

8. Учасники корпоративного фонду, бюлетені від яких надійшли до корпоративного фонду до встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів для голосування шляхом опитування, вважаються такими, що взяли участь у загальних зборах шляхом опитування.

Загальні збори шляхом опитування вважаються такими, що відбулися, якщо у них взяли участь учасники корпоративного фонду, які сукупно є власниками понад 50 відсотків акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу на дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування.

9. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування шляхом опитування, приймаються у порядку, визначеному статтею 25 цього Закону.

10. Опрацювання бюлетенів для голосування шляхом опитування та підрахунок голосів учасників корпоративного фонду розпочинаються не раніше встановленої дати закінчення отримання корпоративним фондом зазначених бюлетенів.

Підрахунок голосів учасників корпоративного фонду здійснює лічильна комісія, до складу якої входять по одному представнику компанії з управління активами та зберігача, які здійснюють обслуговування активів такого корпоративного фонду, а також його наглядової ради. Контроль за підрахунком голосів учасників корпоративного фонду може здійснюватися Комісією у встановленому нею порядку. Учасники (учасник) корпоративного фонду, які на дату складення переліку учасників корпоративного фонду, що мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій корпоративного фонду, мають право здійснювати контроль за підрахунком голосів учасників корпоративного фонду в порядку, встановленому Комісією.

11. Протокол про підсумки голосування шляхом опитування складається не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня закінчення отримання корпоративним фондом бюлетенів для голосування шляхом опитування та підписується головою наглядової ради корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду або положенням про загальні збори корпоративного фонду. У протоколі про підсумки голосування шляхом опитування зазначаються:

1) дата складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах шляхом опитування;

2) дата надіслання учасникам корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

3) дата закінчення отримання корпоративним фондом заповнених учасниками корпоративного фонду бюлетенів для голосування шляхом опитування;

4) перелік питань, винесених на голосування шляхом опитування;

5) загальна кількість осіб, включених до переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

6) загальна кількість голосів учасників корпоративного фонду, які взяли участь у загальних зборах шляхом опитування;

7) кворум загальних зборів;

8) підсумки голосування із зазначенням кількості голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного питання, винесеного на голосування шляхом опитування, та рішення, прийняті з кожного питання;

9) дата складення протоколу про підсумки голосування шляхом опитування.

12. Підсумки голосування шляхом опитування доводяться до відома учасників корпоративного фонду у строк та спосіб, що визначені статутом або положенням про загальні збори корпоративного фонду.

13. За відсутності кворуму загальних зборів, що проводяться шляхом опитування, наступні загальні збори шляхом опитування з тих самих питань порядку денного не проводяться.

Стаття 1 ...29 30 31 32 33 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті