Укр Рус
< Про інститути спільного інвестування

Про інститути спільного інвестування
Стаття 78. Суб’єкти регулювання діяльності із спільного інвестуванняСт. 78 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI
1. Регулювання діяльності із спільного інвестування здійснюють держава та саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - об’єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з управління активами інституційних інвесторів.

2. Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія.

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 8 частини п’ятої, пункту 9 частини восьмої, пункту 12 частини одинадцятої, пункту 8 частини чотирнадцятої і пункту 9 частини дев’ятнадцятої статті 48, які набирають чинності з 1 січня 2015 року, та підпунктів 3 і 4 пункту 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2005 р., № 48, ст. 480; 2006 р., № 13, ст. 110; 2009 р., № 16, ст. 218; 2010 р., № 38, ст. 505; 2012 р., № 7, ст. 53; із змінами, внесеними Законом України від 24 травня 2012 року № 4854-VI).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) друге речення частини другої статті 163 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) після слова "акції" доповнити словами "акції корпоративного інвестиційного фонду";

2) частину четверту статті 152 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок створення, діяльності та припинення корпоративних інвестиційних фондів регулюється законодавством про інститути спільного інвестування";

3) абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 2010 р., № 34, ст. 486) після слів "пенсійні фонди" доповнити словами "інститути спільного інвестування";

4) у статті 14 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362):

у частині четвертій слова "інститути спільного інвестування" виключити;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"Інститути спільного інвестування не можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку";

5) у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):

у статті 3:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"акції корпоративного інвестиційного фонду".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим;

у пункті 1 частини п’ятої:

у першому реченні абзацу першого слова "в управлінні емітентом (крім сертифікатів ФОН)" замінити словами "в управлінні емітентом (крім інвестиційних сертифікатів та сертифікатів ФОН)";

доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) акції корпоративного інвестиційного фонду";

в абзаці першому частини першої статті 6 слова "і законодавством про інститути спільного інвестування" виключити;

доповнити статтями 5-2 та 6-1 такого змісту:

"Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів

1. Конвертація цінних паперів - обмін цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента.

2. Рішення про проведення конвертації приймається органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення.

3. При проведенні конвертації емітент зобов’язаний здійснити викуп цінних паперів, що конвертуються, у їх власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації.

Порядок повідомлення власників цінних паперів про проведення конвертації цінних паперів, порядок повідомлення емітента власниками цінних паперів про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації і строк, у який цінні папери мають бути пред’явлені їх власниками для викупу, повинні бути передбачені рішенням відповідного органу емітента про проведення конвертації.

Викуп цінних паперів у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів.

Ринкова вартість визначається:

за біржовим курсом - для цінних паперів, які включені до біржового списку фондової біржі;

за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для цінних паперів, які не включені до біржового списку фондової біржі.

4. Після проведення розрахунків з власниками цінних паперів реєстрація випуску цінних паперів, що конвертуються, підлягає скасуванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Порядок проведення конвертації встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Особливості конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування встановлюються законодавством про інститути спільного інвестування";

"Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду

1. Акція корпоративного інвестиційного фонду - цінний папір, емітентом якого є корпоративний інвестиційний фонд та який посвідчує майнові права його власника (учасника корпоративного інвестиційного фонду), включаючи право на отримання дивідендів (для закритого корпоративного інвестиційного фонду), частини майна корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації, право на управління корпоративним інвестиційним фондом, а також немайнові права, передбачені законодавством про інститути спільного інвестування.

2. Акції корпоративного інвестиційного фонду є виключно простими та існують у бездокументарній формі.

3. Строк розміщення акцій відкритого та інтервального корпоративних інвестиційних фондів не обмежується.

4. Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів, крім відкритого та інтервального корпоративних інвестиційних фондів.

5. Особливості емісії, обігу, обліку та погашення акцій корпоративного інвестиційного фонду визначаються законодавством про інститути спільного інвестування";

6) статтю 1 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4498-VI) доповнити частиною п’ятою такого змісту:

"5. Дія цього Закону не поширюється на акціонерні товариства, які створені, діють та припиняються відповідно до законодавства про інститути спільного інвестування".

4. Компанії з управління активами, інститути спільного інвестування, зберігачі зобов’язані привести свою діяльність у відповідність із цим Законом протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом.

5. Компанії з управління активами пайових інвестиційних фондів відкритого та інтервального типу, корпоративні інвестиційні фонди відкритого та інтервального типу мають право змінити вид інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація змін до проспекту емісії цінних паперів, регламенту інституту спільного інвестування, пов’язаних із зміною виду такого інституту спільного інвестування з диверсифікованого на спеціалізований, здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Вимоги частини другої статті 4 цього Закону не застосовуються до фізичних осіб, які набули право власності на цінні папери венчурних фондів до набрання чинності цим Законом.

7. Вимоги частини першої статті 51 цього Закону не застосовуються до інвестиційних сертифікатів на пред’явника, проспект емісії яких зареєстрований до набрання чинності цим Законом.

8. Вимоги пункту 4 частини другої статті 64 цього Закону не застосовуються до обсягів позик (кредитів) та строків їх повернення, якщо такі позики (кредити) були залучені до складу активів венчурних фондів до набрання чинності цим Законом.

9. Договори купівлі-продажу цінних паперів інституту спільного інвестування, які укладені до набрання чинності цим Законом та умови яких передбачають здійснення оплати вартості таких цінних паперів із розстроченням платежу, виконуються на зазначених у них умовах. З дня набрання чинності цим Законом забороняється продовжувати строк дії таких договорів та/або вносити до них зміни, які стосуються строків оплати цінних паперів інституту спільного інвестування.

10. Компанії з управління активами, що здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, інвестиційні сертифікати яких існують у документарній формі, зобов’язані протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом забезпечити переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму.

До завершення такого переведення реєстр власників інвестиційних сертифікатів ведеться реєстратором за договором з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до законодавства про депозитарну систему.

У разі якщо кількість учасників пайового інвестиційного фонду не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників інвестиційних сертифікатів до завершення переведення інвестиційних сертифікатів у бездокументарну форму може здійснюватися компанією з управління активами такого фонду без отримання відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До завершення переведення цінних паперів інституту спільного інвестування у бездокументарну форму реєстратор вважається пов’язаною особою інституту спільного інвестування.

11. Корпоративні інвестиційні фонди звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до статуту фонду, які вносяться у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

12. Інститути спільного інвестування звільняються від сплати реєстраційного збору під час реєстрації змін до регламенту інституту спільного інвестування, які вносяться у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

13. Створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.

14. Закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені в установленому законодавством порядку до набрання чинності Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103), провадять свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 року № 55/94 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", протягом строку, на який вони були створені.

15. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом одного року з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
№ 5080-VI


Стаття 1 ...76 77 78 

Перейти до статті