Укр Рус
< Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Стаття 3. Основні принципи і зміст мобілізаційної підготовки та мобілізаціїСт. 3 ЗУ Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію1. Мобілізаційна підготовка та мобілізація є складовими частинами комплексу заходів, які здійснюються з метою забезпечення оборони держави, за винятком цільової мобілізації.
 
2. Мобілізаційна підготовка та мобілізація здійснюються на основі таких принципів:
 
централізоване керівництво;
 
завчасність;
 
плановість;
 
комплексність і погодженість;
 
персональна відповідальність за виконання заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
додержання прав підприємств, установ і організацій та громадян;
 
гарантована достатність;
 
наукова обґрунтованість;
 
фінансова забезпеченість.
 
3. Зміст мобілізаційної підготовки становить:
 
правове регулювання у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
наукове і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 
визначення умов діяльності та підготовка органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до роботи в умовах особливого періоду;
 
розроблення мобілізаційних планів, довготермінових і річних програм мобілізаційної підготовки;
 
підготовка Збройних Сил України, інших військових формувань до проведення мобілізації;
 
підготовка національної економіки та її галузей до переведення і функціонування в умовах особливого періоду;
 
підготовка єдиної державної системи цивільного захисту до функціонування в умовах особливого періоду; { Абзац восьмий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
створення, розвиток та утримання мобілізаційних потужностей для задоволення потреб держави в особливий період;
 
утворення і підготовка до розгортання спеціальних формувань;
 
створення мобілізаційного резерву;
 
створення та утримання страхового фонду проектної, конструкторської і технологічної документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення;
 
підготовка й утримання в належному стані техніки та об'єктів, призначених для передачі в разі мобілізації Збройним Силам України, іншим військовим формуванням;
 
забезпечення готовності системи управління державою до функціонування в особливий період;
 
планування і підготовка до нормованого (у разі необхідності) забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами, медичним обслуговуванням, послугами зв'язку, транспорту, комунальними та побутовими послугами;
 
військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
 
підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів військовозобов'язаних і призовників для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу; { Абзац сімнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
бронювання військовозобов'язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 
підготовка керівного складу органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, єдиної державної системи цивільного захисту, підприємств, установ і організацій до дій у разі мобілізації; { Абзац дев'ятнадцятий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації керівників органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, працівників відповідних мобілізаційних підрозділів і працівників з питань мобілізаційної роботи;
 
проведення військово-економічних мобілізаційних навчань і тренувань;
 
перевірка та оцінка стану мобілізаційної готовності національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України; { Абзац двадцять другий частини третьої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 
міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки;
 
підготовка фінансової системи держави до функціонування в умовах особливого періоду;
 
розробка і підготовка до запровадження стандартів особливого періоду;
 
планування і підготовка до технічного прикриття в особливий період об'єктів, споруд та транспортних магістралей оборонного і важливого загальнодержавного значення;
 
доведення основних показників мобілізаційного плану, укладання договорів (контрактів) на виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), поставку матеріально-технічних ресурсів, виконання робіт та надання послуг в особливий період;
 
підготовка транспортної системи до забезпечення мобілізації;
 
підготовка до перерозподілу трудових ресурсів в особливий період;
 
інформаційне забезпечення;
 
підготовка до переведення редакцій друкованих засобів масової інформації і телерадіоорганізацій до роботи під час мобілізації та у воєнний час.
 
4. Зміст мобілізації становить:
 
переведення національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, а також адміністративно-територіальних одиниць України на роботу в умовах особливого періоду;
 
переведення Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. { Абзац третій частини четвертої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
 

Стаття 1 2 3 4 5 ...26 

Перейти до статті