Укр Рус
< Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Стаття 5. Планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю)Ст. 5 ЗУ Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 № 877-V
{ Частини перша та друга статті 5 набирають чинності з 1 січня 2008 року. Додатково див. пункт 1 статті 22 цього Закону }

1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

2. Орган державного нагляду визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

{ Положення абзацу першого частини другої статті 5 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом N 2735-VI від 02.12.2010 }

З урахуванням значення прийнятного ризику всі суб'єкти господарювання, що підлягають нагляду, відносяться до одного з трьох ступенів ризику: з високим, середнім та незначним. { Абзац другий частини другої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2399-VI від 01.07.2010 }

{ Положення абзацу другого частини другої статті 5 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом N 2735-VI від 02.12.2010 }

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду .

{ Положення абзацу третього частини другої статті 5 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом N 2735-VI від 02.12.2010 }

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду.

{ Положення абзацу четвертого частини другої статті 5 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом N 2735-VI від 02.12.2010 }

Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду визначаються переліки питань для здійснення планових заходів, які затверджуються його наказом.

У межах переліку питань кожен орган державного нагляду залежно від цілей заходу має визначити ті питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд.

Уніфіковані форми актів, в яких передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику, затверджуються органом державного нагляду і публікуються в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Орган державного нагляду оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

{ Положення абзацу восьмого частини другої статті 5 при вжитті заходів ринкового нагляду не застосовуються згідно із Законом N 2735-VI від 02.12.2010 }

3. Щорічно до 1 квітня орган державного нагляду готує звіт про виконання річного плану державного нагляду суб'єктів господарювання за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

4. Органи державного нагляду здійснюють планові заходи з державного нагляду за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про проведення планового заходу не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення повинно містити:

дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;

найменування органу державного нагляду .

Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку.

Суб'єкт господарювання має право не допускати посадову особу органу державного нагляду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу.

5. Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті