Укр Рус

Про протидію торгівлі людьми
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 № 3739-VIПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) частину другу статті 20 Кримінально-процесуального кодексу
України (
) після слів "в справах про статеві злочини"
доповнити словами "у справах щодо торгівлі людьми";
2) у Законі України "Про імміграцію" (
) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197):
частину другу статті 4 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) особи, які безперервно проживали на території України
протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми";
частину сьому статті 9 після пункту 7 доповнити новим пунктом
такого змісту:
"8) для осіб, зазначених у пункті 8 частини другої статті 4
цього Закону, - копія документа, що підтверджує встановлення особі
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, а також
документ, що підтверджує факт безперервного проживання особи на
законних підставах на території України протягом трьох років з дня
встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі
людьми".
У зв'язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 9-11;
3) у статті 1 Закону України "Про соціальні послуги"
(
) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45,
ст. 358; 2009 р., N 38, ст. 535; із змінами, внесеними Законом
України від 19 квітня 2011 року N 3236-VI) (
):
абзац третій після слова "насильство" доповнити словами
"обставини, спричинені наслідками від торгівлі людьми";
абзац восьмий після слів "що постраждали від фізичного або
психічного насильства" доповнити словами "та торгівлі людьми";
абзац дев'ятий після слів "які зазнали жорстокості,
насильства" доповнити словами "та постраждали від торгівлі
дітьми";
4) у Законі України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми
та молоддю" (
) (Відомості Верховної Ради України,
2009 р., N 23, ст. 284):
абзац одинадцятий статті 7 після слів "які зазнали
жорстокості та насильства" доповнити словами "постраждали від
торгівлі людьми";
абзац другий статті 9 після слів "насильству в сім'ї та
жорстокому поводженню з дітьми" доповнити словами "торгівлі
людьми".
3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання
чинності цим Законом:
1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом
нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 20 вересня 2011 року
N 3739-VI

Стаття 1 ...29 30 Прикінцеві положення 

Перейти до статті