Укр Рус

Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції
Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положенняСт. 11 ЗУ Про заходи на період проведення АТО від 02.09.2014 № 1669-VII
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 статті 11 "Прикінцеві та перехідні положення" цього Закону.

2. Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.

3. Закони та інші нормативно-правові акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 1996 р., № 28, ст. 135; 2004 р., № 19, ст. 270; 2007 р., № 44, ст. 510; 2013 р., № 50, ст. 696):

а) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:

"Порушення резидентами, крім суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону або встановлених Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару)";

б) у частині сьомій статті 6 слова "відповідна довідка" замінити словом "сертифікат", а після слів "Торгово-промислової палати України" доповнити словами "про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)";

2) у Законі України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52; 2002 р., № 16, ст. 114; 2010 р., № 34, ст. 486; 2011 р., № 41, ст. 413; 2014 р., № 5, ст. 62, № 24, ст. 885):

а) абзац третій частини третьої статті 14 викласти в такій редакції:

"засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб";

б) доповнити статтею 14-1 такого змісту:


Стаття 1 ...9 10 11 14-1 

Перейти до статті