Укр Рус

Про центральні органи виконавчої влади
Стаття 8. МіністрСт. 8 ЗУ Про центральні органи виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI1. Міністр як член Кабінету Міністрів України здійснює повноваження, визначені Законом України "Про Кабінет Міністрів України", в тому числі щодо спрямування та координації діяльності центральних органів виконавчої влади.
 
2. Міністр як керівник міністерства:
 
1) очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;
 
2) визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;
 
3) в межах компетенції організовує та контролює виконання апаратом міністерства і територіальними органами міністерства Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
{ Пункт 3 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VII від 27.02.2014 }
 
4) забезпечує виконання зобов'язань, взятих за міжнародними договорами України;
 
5) вносить Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра, заступника міністра - керівника апарату;
{ Пункт 5 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VII від 27.02.2014 }
 
6) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату міністерства, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників і заступників керівників, працівників патронатної служби міністра;
 
7) вносить Кабінету Міністрів України подання про утворення в межах граничної чисельності державних службовців та працівників апарату міністерства і коштів, передбачених на утримання міністерства, ліквідацію, реорганізацію територіальних органів міністерства як юридичних осіб публічного права, затверджує положення про них;
 
8) затверджує структуру апарату міністерства і його територіальних органів;
 
9) утворює, ліквідовує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи міністерства як структурні підрозділи апарату міністерства, що не мають статусу юридичної особи;
 
10) призначає на посади керівників територіальних органів міністерства за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та їх заступників і звільняє їх з посад;
 
11) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції у разі вмотивованої відмови Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації (підтримки головою обласної державної адміністрації вмотивованої відмови голови районної державної адміністрації) погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується міністром, про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника;
 
12) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління цього міністерства, затверджує їхні положення (статути), призначає на посади за погодженням з головами місцевих державних адміністрацій та звільняє з посад їх керівників, крім випадків, установлених законом, здійснює у межах своїх повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності;
 
13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників державних підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління відповідного міністерства;
 
14) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів міністерства;
 
15) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника та заступників міністра, заступника міністра - керівника апарату;
{ Пункт 15 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VII від 27.02.2014 }
 
16) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця заступнику міністра - керівнику апарату;
 
17) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату міністерства, керівників та заступників керівників територіальних органів міністерства, присвоює їм ранги державних службовців;
 
18) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату міністерства, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
 
19) представляє міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
 
20) у передбачених законодавством випадках погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
 
21) визначає обов'язки першого заступника міністра, заступників міністра та заступника міністра - керівника апарату, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;
{ Пункт 21 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VII від 27.02.2014 }
 
22) скасовує повністю чи в окремій частині накази заступника міністра - керівника апарату;
 
23) залучає державних службовців та працівників територіальних органів міністерства, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції міністерства;
 
24) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство;
 
25) утворює комісії, робочі та експертні групи;
 
26) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
27) підписує накази міністерства;
 
28) дає обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату міністерства доручення;
 
29) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів.
{ Пункт 29 частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 795-VII від 27.02.2014 }

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про центральні органи виконавчої влади від 17.03.2011 № 3166-VI 

Рекомендовані сторінки

Про центральні органи виконавчої влади Стаття 9. Перший заступник міністра, заступник міністра Про центральні органи виконавчої влади Стаття 5. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Про адміністративні послуги Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг Про центральні органи виконавчої влади Стаття 19. Керівник та заступники керівника центрального органу виконавчої влади Про центральні органи виконавчої влади Стаття 14. Колегія міністерства та інші консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи міністерства