Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок


Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV

Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV ЗмістРозділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Фондовий ринок Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація Стаття 4. Передача прав за цінними паперами Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером Стаття 7. Облігації Стаття 8. Облігації підприємств Стаття 9. Облігації місцевих позик Стаття 10. Державні облігації України Стаття 11. Казначейські зобов'язання України Стаття 12. Інвестиційні сертифікати Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери

Розділ III ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів Стаття 19. Депозитарна діяльність Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів Стаття 22. Статут фондової біржі Стаття 23. Вимоги до фондової біржі Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі Стаття 25. Правила фондової біржі Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку

Розділ IV ЕМІСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У РАЗІ ВІДКРИТОГО (ПУБЛІЧНОГО) ТА ЗАКРИТОГО (ПРИВАТНОГО) ЇХ РОЗМІЩЕННЯ

Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення Стаття 29. Реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів Стаття 30. Вимоги до проспекту емісії цінних паперів Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів Стаття 32. Вимоги до закритого (приватного) розміщення цінних паперів Стаття 33. Вимоги до відкритого (публічного) розміщення цінних паперів Стаття 34. Розміщення цінних паперів через андеррайтера Стаття 35. Звіт про результати розміщення цінних паперів Стаття 36. Недобросовісна емісія цінних паперів Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України Стаття 38. Емісія цінних паперів інститутів спільного інвестування у разі відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення

Розділ V РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 39. Вимоги до розкриття інформації Стаття 40. Регулярна інформація про емітента Стаття 41. Особлива інформація про емітента Стаття 42. Порядок розкриття інформації про облік іменних цінних паперів учасниками депозитарної системи України Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку Стаття 44. Інсайдерська інформація Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації Стаття 46. Рекламна інформація на фондовому ринку

Розділ VI РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку Стаття 49. Делегування саморегулівним організаціям повноважень з регулювання фондового ринку Прикінцеві положення Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва

Статтю 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2601-VI від 08.10.2010

Розділ II ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 6. Акції

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 514-VI від 17.09.2008

Статтю 8 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2601-VI від 08.10.2010

Стаття 14. Вексель

Статтю 16 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3831-VI від 06.10.2011

Статтю 16 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3831-VI від 06.10.2011

Статтю 27 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3831-VI від 06.10.2011

Статтю 29 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011

Статтю 29 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011

Статтю 30 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 3461-VI від 02.06.2011

Статтю 32 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011

Статтю 36 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 1522-VI від 11.06.2009

Статтю 49 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010


Інші нормативні акти

Про судоустрій і статус суддів Про ліцензування певних видів господарської діяльності Про фінансову реструктуризацію Про всеукраїнський референдум Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб