Укр Рус

Про цінні папери та фондовий ринок
Стаття 40. Регулярна інформація про емітентаСт. 40 ЗУ Про цінні папери від 23.02.2006 № 3480-IV1. Регулярна інформація про емітента - річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

{ Частина перша статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

2. Звітним періодом для складання річної інформації про емітента є календарний рік.

Перший звітний період емітента може бути меншим, ніж 12 місяців, та обчислюється:

для акціонерних товариств - з дня державної реєстрації товариства до 31 грудня звітного року включно;

для емітентів цінних паперів - з дня реєстрації випуску цінних паперів до 31 грудня звітного року включно. { Абзац четвертий частини другої статті 40 в редакції Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

господарська та фінансова діяльність емітента;

цінні папери емітента , розміщення та лістинг цінних паперів;

річна фінансова звітність;

аудиторський висновок;

перелік власників значних пакетів акцій із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій. { Частину третю статті 40 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію. { Абзац дев'ятий частини третьої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

4. Річна інформація про емітента є відкритою і в обсязі, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, підлягає оприлюдненню емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, шляхом:

розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів;

опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

розміщення на власному веб-сайті.

{ Частина четверта статті 40 в редакції Закону N 3264-VI від 21.04.2011 }

5. Звітним періодом для складання квартальної інформації про емітента є квартали поточного року.

Квартальна інформація про емітента повинна містити такі відомості:

найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;

орган управління емітента, його посадові особи та засновники;

господарська та фінансова діяльність емітента;

цінні папери емітента ;

квартальна фінансова звітність;

участь емітента у створенні інших підприємств, установ та організацій.

Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію. { Абзац дев'ятий частини п'ятої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3264-VI від 21.04.2011 }

6. Строки, порядок і форми розкриття регулярної інформації про емітента і додаткових відомостей, що містяться у такій інформації, встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку , встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. { Абзац перший частини шостої статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законами N 514-VI від 17.09.2008, N 3264-VI від 21.04.2011 }

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює додаткові вимоги до розкриття регулярної інформації про емітента та вживає заходів щодо її розкриття.

7. Особливості подання та оприлюднення регулярної інформації інститутами спільного інвестування встановлюються законодавством.

Стаття 1 ...38 39 40 41 42 ...14 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV