Укр Рус

Про загальну безпечність нехарчової продукції
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

безпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням:

характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо встановлення і технічного обслуговування;

впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею;

попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;

застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями населення ;

введення продукції в обіг - перше надання продукції на ринку України;

вилучення продукції з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання появі продукції на ринку України, в ланцюгу постачання продукції;

виробник - це:

фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні ;

імпортер продукції ;

відкликання продукції - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення виробнику продукції, що вже була надана на ринку України споживачам ;

відновлення продукції - надання продукції, що була у вжитку, властивостей нової з метою її повторного надання на ринку України;

забезпечення безпечності продукції - комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції;

імпортер - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави;

користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію;

ланцюг постачання продукції - послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача ;

надання продукції на ринку - будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання на ринку України під час здійснення господарської діяльності;

небезпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, що не відповідає визначенню терміна "безпечна нехарчова продукція", зазначеному у цій статті;

постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів та операції з передачі майна орендодавцем на баланс орендаря згідно з договорами фінансової оренди або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу;

продукція - будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу;

розповсюдження продукції - поява продукції на ринку України після введення її в обіг;

розповсюджувач - будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка пропонує продукцію на ринку України;

серйозний ризик - будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не виявляються негайно;

ступінь ризику - рівень небезпеки суспільним інтересам, що становить або може становити продукція;

суб'єкти господарювання - виробник, його уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач відповідної продукції;

суспільні інтереси - безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів , захист довкілля;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні - будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Законом, Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" , іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами.

2. Терміни "послуга", "робота", "строк служби" вживаються в цьому Законі у значеннях Закону України "Про захист прав споживачів" ; терміни "кодекс усталеної практики", "міжнародний стандарт", "національні стандарти" та "стандарт" - у значеннях Закону України "Про стандартизацію" ; терміни "ризик" та "технічний регламент" - у значеннях Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ; терміни "орган державного ринкового нагляду" та "державний ринковий нагляд" - у значеннях Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" .

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про загальну безпечність нехарчової продукції від 02.12.2010 № 2736-VI