Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 12 ЗУ Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаці від 07.02.2017 № 1834-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019


Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж
Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі

1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені правилами надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

2. Технічні умови з доступу мають містити:

1) вихідні дані для розроблення замовником проектної документації з доступу;

2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

3) строк дії технічних умов з доступу;

4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта доступу та/або порядку його експлуатації.

3. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

4. Технічні умови з доступу набирають чинності з дня видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта доступу.

5. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.

6. Технічні умови з доступу до кожного елемента інфраструктури об’єкта доступу мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.

7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.

8. У разі несплати замовником у встановлений цим Законом строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником інфраструктури об’єкта доступу.

9. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.

10. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу.

11. У разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

12. У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

13. Підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

14. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.


Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті