План рахунків бухгалтерського облікуПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій


Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Сфера застосування
Код Назва Код Назва
1 2 3 4 5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

100

Інвестиційна нерухомість

Усі види діяльності

101

Земельні ділянки

Усі види діяльності

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

Усі види діяльності

103

Будинки та споруди

Усі види діяльності

104

Машини та обладнання

Усі види діяльності

105

Транспортні засоби

Усі види діяльності

106

Інструменти, прилади та інвентар

Усі види діяльності

107

Тварини

Усі види діяльності

108

Багаторічні насадження

Усі види діяльності

109

Інші основні засоби

Усі види діяльності

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

Усі види діяльності

114

Природні ресурси

Усі види діяльності

115

Інвентарна тара

Усі види діяльності

116

Предмети прокату

Усі види діяльності

117

Інші необоротні матеріальні активи

Усі види діяльності

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122

Права користування майном

Усі види діяльності

123

Права на комерційні позначення

Усі види діяльності

124

Права на об'єкти промислової власності

Усі види діяльності

125

Авторське право та суміжні з ним права

Усі види діяльності

127

Інші нематеріальні активи

Усі види діяльності

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

135

Знос інвестиційної нерухомості

Усі види діяльності

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам

Усі види діяльності

143

Інвестиції непов'язаним сторонам

Усі види діяльності

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

Усі види діяльності

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

Усі види діяльності

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Усі види діяльності

16

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

163

Довгострокові біологічні активи тваринництва які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

17

Відстрочені податкові активи

     

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182

Довгострокові векселі одержані

Усі види діяльності

183

Інша дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

184

Інші необоротні активи

Усі види діяльності

19

Гудвіл

191

Гудвіл при придбанні

Усі види діяльності

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Усі види діяльності

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

Усі види діяльності

203

Паливо

Усі види діяльності

204

Тара й тарні матеріали

Усі види діяльності

205

Будівельні матеріали

Усі види діяльності

206

Матеріали, передані в переробку

Усі види діяльності

207

Запасні частини

Усі види діяльності

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

209

Інші матеріали

Усі види діяльності

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

     

23

Виробництво

     

24

Брак у виробництві

     

25

Напівфабрикати

     

26

Готова продукція

     

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

     

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

282

Товари в торгівлі

Усі види діяльності

283

Товари на комісії

Усі види діяльності

284

Тара під товарами

Усі види діяльності

285

Торгова націнка

Усі види діяльності

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Усі види діяльності

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види діяльності

302

Каса в іноземній валюті

Усі види діяльності

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

Усі види діяльності

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

Усі види діяльності

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Усі види діяльності

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

Усі види діяльності

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Усі види діяльності

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Усі види діяльності

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

342

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Усі види діяльності

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

Усі види діяльності

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362

Розрахунки з іноземними покупцями

Усі види діяльності

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

364

Розрахунки за гарантійним забезпеченням

Усі види діяльності

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

Усі види діяльності

373

"Розрахунки за нарахованими доходами

Усі види діяльності

374

Розрахунки за претензіями

Усі види діяльності

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Усі види діяльності

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Усі види діяльності

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Усі види діяльності

378

Розрахунки з державними цільовими фондами

Усі види діяльності

379

Розрахунки за операціями з деривативами

Усі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

     

39

Витрати майбутніх періодів

     

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал

     

41

Пайовий капітал

     

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

Усі види діяльності

423

Дооцінка активів

Усі види діяльності

424

Безоплатно одержані необоротні активи

Усі види діяльності

425

Інший додатковий капітал

Усі види діяльності

43

Резервний капітал

     

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

Усі види діяльності

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

Усі види діяльності

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

Усі види діяльності

453

Інший вилучений капітал

Усі види діяльності

46

Неоплачений капітал

     

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

Усі види діяльності

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань

Усі види діяльності

474

Забезпечення інших витрат і платежів

Усі види діяльності

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

Усі види діяльності

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

Усі види діяльності

477

Забезпечення матеріального заохочення

Усі види діяльності

478

Забезпечення відновлення земельних ділянок

Усі види діяльності

48

Цільове фінансування і цільові надходження

481

Кошти, вивільнені від оподаткування

Усі види діяльності

482

Кошти з бюджету та державних цільових фондів

Усі види діяльності

483

Благодійна допомога

Усі види діяльності

484

Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

Усі види діяльності

49

Страхові резерви

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

492

Резерви із страхування життя

Страхова діяльність

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

Страхова діяльність

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

Страхова діяльність

495

Результат зміни технічних резервів

Страхова діяльність

496

Результат зміни резервів із страхування життя

Страхова діяльність

Клас 5. Довгоспрокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

Усі види діяльності

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

Зобов'язання за облігаціями

Усі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

523

Дисконт за випущеними облігаціями

Усі види діяльності

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531

Зобов'язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Усі види діяльності

54

Відстрочені податкові зобов'язання

     

55

Інші довгострокові зобов'язання

     

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

603

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

Усі види діяльності

605

Прострочені позики в національній валюті

Усі види діяльності

606

Прострочені позики в іноземній валюті

Усі види діяльності

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті

Усі види діяльності

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

622

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Усі види діяльності

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

Усі види діяльності

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

Усі види діяльності

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642

Розрахунки за обов'язковими платежами

Усі види діяльності

643

Податкові зобов'язання

Усі види діяльності

644

Податковий кредит

Усі види діяльності

65

Розрахунки за страхуванням

651

За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування

Усі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

Усі види діяльності

654

За індивідуальним страхуванням

Усі види діяльності

655

За страхуванням майна

Усі види діяльності

66

Розрахунки за виплатами працівникам

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

Усі види діяльності

663

Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

672

Розрахунки за іншими виплатами

Усі види діяльності

68

Розрахунки за іншими операціями

680

Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

681

Розрахунки за авансами одержаними

Усі види діяльності

682

Внутрішні розрахунки

Усі види діяльності

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

Усі види діяльності

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

Усі види діяльності

685

Розрахунки з іншими кредиторами

Усі види діяльності

69

Доходи майбутніх періодів

     

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

Усі види діяльності

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

Усі види діяльності

704

Вирахування з доходу

Усі види діяльності

705

Перестрахування

Усі види діяльності

71

Інший операційний дохід

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти

Усі види діяльності

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

Усі види діяльності

713

Дохід від операційної оренди активів

Усі види діяльності

714

Дохід від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

716

Відшкодування раніше списаних активів

Усі види діяльності

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Усі види діяльності

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Усі види діяльності

719

Інші доходи від операційної діяльності

Усі види діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

722

Дохід від спільної діяльності

Усі види діяльності

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732

Відсотки одержані

Усі види діяльності

733

Інші доходи від фінансових операцій

Усі види діяльності

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742

Дохід від відновлення корисності активів

Усі види діяльності

744

Дохід від неопераційної курсової різниці

Усі види діяльності

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

Усі види діяльності

746

Інші доходи від звичайної діяльності

Усі види діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

752

Інші надзвичайні доходи

Усі види діяльності

76

Страхові платежі

     

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

792

Результат фінансових операцій

Усі види діяльності

793

Результат іншої звичайної діяльності

Усі види діяльності

794

Результат надзвичайних подій

Усі види діяльності

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

Усі види діяльності

803

Витрати палива й енергії

Усі види діяльності

804

Витрати тари й тарних матеріалів

Усі види діяльності

805

Витрати будівельних матеріалів

Усі види діяльності

806

Витрати запасних частин

Усі види діяльності

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

Усі види діяльності

808

Витрати товарів

Усі види діяльності

809

Інші матеріальні витрати

Усі види діяльності

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812

Премії та заохочення

Усі види діяльності

813

Компенсаційні виплати

Усі види діяльності

814

Оплата відпусток

Усі види діяльності

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

Усі види діяльності

816

Інші витрати на оплату праці

Усі види діяльності

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Усі види діяльності

824

Відрахування на індивідуальне страхування

Усі види діяльності

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

Усі види діяльності

833

Амортизація нематеріальних активів

Усі види діяльності

84

Інші операційні витрати

     

85

Інші затрати

     

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

Усі види діяльності

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

Усі види діяльності

904

Страхові виплати

Усі види діяльності

91

Загальновиробничі витрати

     

92

Адміністративні витрати

     

93

Витрати на збут

     

94

Інші витрати операційної діяльності

940

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

Усі види діяльності

942

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

Усі види діяльності

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Усі види діяльності

944

Сумнівні та безнадійні борги

Усі види діяльності

945

Втрати від операційної курсової різниці

Усі види діяльності

946

Втрати від знецінення запасів

Усі види діяльності

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

Усі види діяльності

949

Інші витрати операційної діяльності

Усі види діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952

Інші фінансові витрати

Усі види діяльності

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

962

Втрати від спільної діяльності

Усі види діяльності

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Усі види діяльності

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

972

Втрати від зменшення корисності активів

Усі види діяльності

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

Усі види діяльності

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

Усі види діяльності

976

Списання необоротних активів

Усі види діяльності

977

Інші витрати звичайної діяльності

Усі види діяльності

98

Податок на прибуток

     

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій

Усі види діяльності

993

Інші надзвичайні витрати

Усі види діяльності

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

     

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

022

Матеріали, прийняті для переробки

Усі види діяльності

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Усі види діяльності

024

Товари, прийняті на комісію

Усі види діяльності

025

Матеріальні цінності довірителя

Усі види діяльності

03

Контрактні зобов'язання

     

04

Непередбачені активи й зобов'язання

041

Непередбачені активи

Усі види діяльності

042

Непередбачені зобов'язання

Усі види діяльності

05

Гарантії та забезпечення надані

     

06

Гарантії за забезпечення отримані

     

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

072

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Усі види діяльності

08

Бланки суворого обліку

     

09

Амортизаційні відрахування