Рахунок 15. Капітальні інвестиціїРахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.

За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).

Кошти, які забудовник отримав від пайовика для пайової участі в будівництві об'єкта, відображаються за дебетом рахунків обліку грошових коштів, запасів і кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням до аналітичного обліку відомостей про пайовика і об'єкт будівництва. Після оформлення документів про право власності пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта й приймально-передавального акта забудовник на відповідну вартість дебетує рахунок 48 у кореспонденції з рахунком 15.

Передані забудовнику кошти для пайової участі в будівництві об'єкта пайовик відображає за кредитом рахунків обліку грошових коштів, запасів у кореспонденції з рахунком 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Після одержання оформлених документів про право власності й приймально-передавального акта пайовика на відповідну частку збудованого об'єкта кредитується рахунок 37 у кореспонденції з рахунком 15.

Зарахування на баланс власної частки збудованого об'єкта відображається за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" та кредитом рахунку 15. Якщо власна частка збудованого об'єкта (квартири, нежитлові приміщення) призначені пайовиком для продажу, то їх зарахування на баланс пайовика відображається за дебетом рахунку 28 "Товари" та кредитом рахунку 15.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:

151

Капітальне будівництво

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

20 "Виробничі запаси"

21 "Поточні біологічні активи"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

23 "Виробництво"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

33 "Інші кошти"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

39 "Витрати майбутніх періодів"

41 "Пайовий капітал"

42 "Додатковий капітал"

46 "Неоплачений капітал"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

74 "Інші доходи"

95 "Фінансові витрати"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

16 "Довгострокові біологічні активи"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

42 "Додатковий капітал"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

85 "Інші затрати"

97 "Інші витрати"

99 "Надзвичайні витрати"


Інші рахунки класу 1


Рахунок 10. Основні засоби

Рахунок 11. Інші необоротні матеріальні активи

Рахунок 12. Нематеріальні активи

Рахунок 13. Знос (амортизація) необоротних активів

Рахунок 14. Довгострокові фінансові інвестиції

Рахунок 15. Капітальні інвестиції

Рахунок 16. Довгострокові біологічні активи

Рахунок 17. Відстрочені податкові активи

Рахунок 18. Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

Рахунок 19. Гудвіл