Рахунок 39. Витрати майбутніх періодівРахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" призначено для узагальнення інформації щодо здійснених витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів", відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання тощо.

За дебетом рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом - їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду.

Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами.

 Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" має такі субрахунки:


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

64 "Розрахунки за податками й платежами"

65 "Розрахунки за страхуванням"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

68 "Розрахунки за іншими операціями"

за кредитом з дебетом рахунків:

15 "Капітальні інвестиції"

23 "Виробництво"

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

84 "Інші операційні витрати"

85 "Інші затрати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"

99 "Надзвичайні витрати"


Інші рахунки класу 3


Рахунок 30. Каса

Рахунок 31. Рахунки в банках

Рахунок 33. Інші кошти

Рахунок 34. Короткострокові векселі одержані

Рахунок 35. Поточні фінансові інвестиції

Рахунок 36. Розрахунки з покупцями та замовниками

Рахунок 37. Розрахунки з різними дебіторами

Рахунок 38. Резерв сумнівних боргів

Рахунок 39. Витрати майбутніх періодів