Рахунок 41. Пайовий капіталРахунок 41 "Пайовий капітал" призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Колективні сільськогосподарські підприємства (КСП) на рахунку 41 "Пайовий капітал" обліковують частину вартості майна, яка була розпайована між його членами, частину вартості майна, яка не була розпайована між його членами, а також зростання (зменшення) вартості майна протягом діяльності підприємства.

Аналітичний облік за рахунком 41 "Пайовий капітал" ведеться за видами капіталу.Рахунок 41 "Пайовий капітал" має такі субрахунки:


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 41 "Пайовий капітал" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

40 "Статутний капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

67 "Розрахунки з учасниками"

за кредитом з дебетом рахунків:

10 "Основні засоби"

11 "Інші необоротні матеріальні активи"

12 "Нематеріальні активи"

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

15 "Капітальні інвестиції"

16 "Довгострокові біологічні активи"

20 "Виробничі запаси"

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

28 "Товари"

30 "Каса"

31 "Рахунки в банках"

35 "Поточні фінансові інвестиції"

40 "Статутний капітал"

42 "Додатковий капітал"

44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

50 "Довгострокові позики"

60 "Короткострокові позики"

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам"

67 "Розрахунки з учасниками"

68 "Розрахунки за іншими операціями"


Інші рахунки класу 4


Рахунок 40. Статутний капітал

Рахунок 41. Пайовий капітал

Рахунок 42. Додатковий капітал

Рахунок 43. Резервний капітал

Рахунок 44. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

Рахунок 45. Вилучений капітал

Рахунок 46. Неоплачений капітал

Рахунок 47. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

Рахунок 48. Цільове фінансування і цільові надходження

Рахунок 49. Страхові резерви