Рахунок 83. АмортизаціяРахунок 83 "Амортизація" призначено для узагальнення інформації про суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів.

За дебетом рахунку 83 "Амортизація" відображається сума нарахованих амортизаційних відрахувань, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9).Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки:

831

Амортизація основних засобів

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів


Аналітичний облік основних засобів ведеться щодо кожного об'єкту окремо.

Рахунок 83 "Амортизація" кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

13 "Знос (амортизація) необоротних активів"

за кредитом з дебетом рахунків:

23 "Виробництво"

79 "Фінансові результати"

91 "Загальновиробничі витрати"

92 "Адміністративні витрати"

93 "Витрати на збут"

94 "Інші витрати операційної діяльності"


Інші рахунки класу 8


Рахунок 80. Матеріальні витрати

Рахунок 81. Витрати на оплату праці

Рахунок 82. Відрахування на соціальні заходи

Рахунок 83. Амортизація

Рахунок 84. Інші операційні витрати

Рахунок 85. Інші затрати