Про акціонерні товариства

Скачать бесплатно Закон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VIЗакон України Про акціонерні товариства вiд 17.09.2008 № 514-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

Стаття 4. Акціонери товариства

Стаття 5. Типи акціонерних товариств

Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером

Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

Розділ II
ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 9. Створення акціонерного товариства

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства

Стаття 12. Відповідальність засновників акціонерного товариства

Стаття 13. Статут акціонерного товариства

Розділ III
КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства

Стаття 15. Збільшення статутного капіталу

Стаття 16. Зменшення статутного капіталу

Стаття 17. Анулювання акцій

Стаття 18. Консолідація та дроблення акцій

Стаття 19. Резервний капітал

Розділ IV
ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 20. Акції товариства

Стаття 21. Емісія цінних паперів

Стаття 22. Ціна акцій

Стаття 23. Оплата цінних паперів

Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств

Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

Стаття 25. Права акціонерів - власників простих акцій

Стаття 26. Права акціонерів - власників привілейованих акцій

Стаття 26-1. Договір між акціонерами товариства

Стаття 26-2. Безвідклична довіреність з корпоративних прав

Стаття 27. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій

Стаття 28. Захист прав акціонерів - працівників товариства

Стаття 29. Обов'язки акціонерів

Розділ VI
ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 30. Порядок виплати дивідендів

Стаття 31. Обмеження на виплату дивідендів

Розділ VII
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

Стаття 34. Право на участь у загальних зборах

Стаття 35. Повідомлення про проведення загальних зборів

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

Стаття 37. Порядок денний загальних зборів

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

Стаття 39. Представництво акціонерів

Стаття 40. Порядок проведення загальних зборів

Стаття 41. Кворум загальних зборів

Стаття 42. Порядок прийняття рішень загальними зборами

Стаття 42-1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах

Стаття 43. Спосіб голосування

Стаття 44. Лічильна комісія

Стаття 45. Протокол про підсумки голосування

Стаття 46. Протокол загальних зборів

Стаття 47. Позачергові загальні збори

Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

Стаття 49. Особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи

Стаття 50. Оскарження рішення загальних зборів

Розділ VIII
НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 51. Створення наглядової ради акціонерного товариства

Стаття 51-1. Прозорість діяльності наглядової ради

Стаття 52. Компетенція наглядової ради

Стаття 53. Обрання членів наглядової ради

Стаття 53-1. Незалежний член наглядової ради

Стаття 54. Голова наглядової ради

Стаття 55. Засідання наглядової ради

Стаття 56. Комітети наглядової ради. Корпоративний секретар

Стаття 56-1. Комітет наглядової ради з питань призначень

Стаття 56-2. Комітет наглядової ради з винагород

Стаття 56-3. Комітет наглядової ради з питань аудиту

Стаття 57. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

Розділ IX
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 58. Засади діяльності виконавчого органу акціонерного товариства

Стаття 59. Колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства

Стаття 60. Одноосібний виконавчий орган

Стаття 61. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Розділ X
ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 62. Вимоги до посадових осіб органів акціонерного товариства

Стаття 63. Відповідальність посадових осіб органів акціонерного товариства

Розділ XI
ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 64. Придбання значного пакета акцій товариства

Стаття 64-1. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства

Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій

Стаття 65-1. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій

Стаття 65-2. Обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій

Стаття 65-3. Обов’язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів

Стаття 65-4. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій товариства

Стаття 65-5. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах

Розділ XII
ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 66. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних паперів

Стаття 67. Обмеження щодо викупу акцій акціонерним товариством

Стаття 68. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів

Стаття 69. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій

Стаття 69-1. Повідомлення про викуп публічним акціонерним товариством акцій понад порогові значення

Стаття 69-2. Наслідки викупу або іншим чином набуття акціонерним товариством власних акцій

Розділ XIII
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Стаття 70. Значний правочин

Стаття 71. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

Стаття 72. Вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення

Розділ XIV
ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 73. Ревізійна комісія (ревізор)

Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року

Стаття 75. Аудитор

Стаття 76. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

Розділ XV
ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Стаття 77. Зберігання документів акціонерного товариства

Стаття 78. Надання акціонерним товариством інформації

Розділ XVI
ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 79. Припинення акціонерного товариства

Стаття 80. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) акціонерного товариства

Стаття 82. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні акціонерного товариства

Стаття 83. Злиття акціонерних товариств

Стаття 84. Приєднання акціонерного товариства

Стаття 85. Поділ акціонерного товариства

Стаття 86. Виділ акціонерного товариства

Стаття 87. Перетворення акціонерного товариства

Стаття 88. Ліквідація акціонерного товариства

Стаття 89. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

Прикінцеві положення