Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні
Стаття 7. Завдання Національної комісії України з цінних паперів та фондового ринку

Ст. 7 ЗУ Про державне регулювання ринку цінних паперів від 30.10.1996 № 448/96-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Основними завданнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є:

1) формування та забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні, сприяння адаптації національного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

2) координація діяльності державних органів з питань функціонування в Україні ринку цінних паперів та їх похідних;

3) здійснення державного регулювання та контролю за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних на території України, а також у сфері спільного інвестування; ( Пункт 3 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 )

4) захист прав інвесторів шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за порушення законодавства у межах своїх повноважень;

5) сприяння розвитку ринку цінних паперів;

6) узагальнення практики застосування законодавства України з питань випуску та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до покладених на неї завдань:

1) встановлює вимоги щодо випуску (емісії) і обігу цінних паперів та їх похідних, інформації про випуск та розміщення цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів (з урахуванням вимог валютного законодавства України), які здійснюють випуск і розміщення цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів;

2) встановлює за погодженням з Національним банком України додаткові вимоги щодо випуску цінних паперів комерційними банками;

3) встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів;

{  Пункт  4  частини  другої  статті  7 виключено на підставі Закону N 2418-VIII від 15.05.2018 }

5) здійснює реєстрацію випусків цінних паперів, затверджує проспекти цінних паперів та скасовує реєстрацію випусків цінних паперів;

5-1) встановлює порядок затвердження проспекту цінних паперів у процесі допуску таких цінних паперів до торгів на фондовій біржі;

5-2) встановлює максимальну сумарну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення проспекту цінних паперів, та встановлює порядок та вимоги до документів, що складаються при здійсненні публічної пропозиції;

6) встановлює вимоги та здійснює допуск цінних паперів іноземних емітентів та обігу їх на території України;

6-1) визначає особливості розміщення, публічної пропозиції та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів;

7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила (зміни до них);

7-1) встановлює порядок допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі, а також порядок укладання та виконання правочинів щодо таких цінних паперів;

{ Пункт 8 частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 2210-VIII від 16.11.2017 }

9) встановлює порядок та видає ліцензії на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також анулює зазначені ліцензії в разі порушення вимог законодавства про цінні папери;

10) встановлює порядок складання адміністративних даних учасників ринку цінних паперів відповідно до чинного законодавства України;

10-1) публікує на своєму офіційному веб-сайті календар торговельних днів фондових бірж на території України;

10-2) здійснює контроль за розміщенням регульованої інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;

10-3) здійснює контроль за достовірністю, зрозумілістю, узгодженістю та повнотою фінансової звітності учасників фондового ринку, її відповідності, у тому числі за міжнародними стандартами фінансової звітності;

11) встановлює за погодженням з Національним банком України особливості видачі банкам ліцензій на провадження діяльності на ринку цінних паперів, а також особливості діяльності Національного банку України на ринку цінних паперів;

12) визначає за погодженням з Міністерством фінансів України, а щодо діяльності банків на ринку цінних паперів - також з Національним банком України особливості ведення обліку операцій з цінними паперами;

13) здійснює контроль за дотриманням законодавства і призначає державних представників на фондових біржах та у депозитаріях; { Пункт 13 частини другої статті 7 в редакції Закону N 3480-IV від 23.02.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

14) встановлює порядок і реєструє саморегулівні організації, що створюються особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом N 3480-IV від 23.02.2006 }

14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 14-1 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

15) встановлює вимоги, порядок та стандарти щодо обов'язкового розкриття інформації емітентами та особами, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, забезпечує створення інформаційної бази даних про ринок цінних паперів відповідно до чинного законодавства; { Пункт 15 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008 }

16) бере участь у розробці та вносить на розгляд у встановленому порядку проекти актів законодавства, що регулюють питання розвитку фондового ринку України, а також бере участь у підготовці відповідних проектів міжнародних договорів України, здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав, міжнародними організаціями з питань, віднесених до їх компетенції;

17) координує роботу по підготовці фахівців з питань фондового ринку, встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні на підприємствах, які мають відповідну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також анулювання таких сертифікатів; { Пункт 17 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 801-VI від 25.12.2008 }

18) розробляє і організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства України про цінні папери;

19) організовує проведення наукових досліджень з питань функціонування фондового ринку в Україні;

20) інформує громадськість про свою діяльність та стан розвитку ринку цінних паперів, оприлюднює та надає інформацію за запитами відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"; { Пункт 20 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1170-VII від 27.03.2014 }

21) встановлює порядок здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів іноземними юридичними особами та підприємствами з іноземними інвестиціями;

22) видає дозволи, визначає стандарти і правила діяльності, реєструє випуск та інформацію про випуск інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній;

23) роз'яснює порядок застосування чинного законодавства про цінні папери та акціонерні товариства; { Пункт 23 частини другої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 514-VI  від 17.09.2008 }

{ Пункт 24 частини другої статті 7 виключено на підставі Закону N 2258-VIII ( 2258-19 ) від 21.12.2017 }

24-1) встановлює вимоги, визначає порядок ведення та веде реєстр оцінювачів, які можуть проводити незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством про цінні папери та акціонерні товариства;

25) визначає порядок ведення та веде реєстр професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування та саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 25 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

25-1) визначає порядок ведення та веде реєстр осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку;

26) встановлює відповідно до закону особливості порядку реорганізації і ліквідації професійних учасників ринку цінних паперів (за винятком банків); { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 26 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

27) встановлює критерії професійної діяльності на ринку цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 27 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

28) визначає професійні вимоги до керівників, головних бухгалтерів та керівників структурних підрозділів професійних учасників ринку цінних паперів, інститутів спільного інвестування і саморегулівних організацій; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

29) здійснює методологічне забезпечення запровадження та розвитку принципів корпоративного управління відповідно до законодавства; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

30) у межах, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 2804-IV від 06.09.2005 }

30-1) у межах, визначених Законом України "Про іпотечні облігації", встановлює вимоги щодо здійснення діяльності з управління іпотечним покриттям; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 30-1 згідно із Законом N 3273-IV від 22.12.2005 }

31) видає уповноваженим рейтинговим агентствам Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

32) визначає перелік міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

33) встановлює порядок ведення та веде Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 33 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

34) встановлює правила визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 34 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

35) встановлює порядок подання Рейтинговим агентством інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 35 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

36) встановлює відповідність рівнів рейтингових оцінок за шкалою міжнародних рейтингових агентств рівням за Національною шкалою; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 36 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

37) узагальнює досвід та практику діяльності Рейтингових агентств і забезпечує публічність визначених рейтингових оцінок; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37 згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

37-1) встановлює наявність ознак маніпулювання на фондовому ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом N 3267-VI від 21.04.2011 }

37-2) встановлює критерії суттєвого відхилення ціни від поточної ціни фінансового інструменту на фондовій біржі залежно від виду, ліквідності та/або ринкової вартості такого інструменту; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-2 згідно із Законом N 3267-VI від 21.04.2011 }

37-3) погоджує відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" в установленому нею порядку набуття особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) або збільшення її таким чином, що зазначена особа буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такого учасника чи права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-3 згідно із Законом N 3462-VI від 02.06.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-4) встановлює вимоги та розробляє і затверджує стандарти корпоративного управління в професійних учасниках фондового ринку, а також здійснює контроль за їх дотриманням; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-3 згідно із Законом N 3462-VI від 02.06.2011 }

37-5) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-5 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-6) погоджує кандидатури на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-6 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-7) погоджує статут та правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-7 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-8) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-8 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-9) інформує державних реєстраторів, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, у разі невиявлення емітента цінних паперів та/або професійного учасника фондового ринку за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-9 згідно із Законом N 5042-VI від 04.07.2012 }

37-10) встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ознаки фіктивності емітента цінних паперів;
{ Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-10 згідно із Законом N 5518-VI від 06.12.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII від 04.07.2013 }


37-11) приймає рішення про включення емітента до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, у порядку, встановленому Комісією за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
{ Частину другу статті 7 доповнено пунктом 37-11 згідно із Законом N 5518-VI від 06.12.2012 }

37-12) здійснює авторизацію юридичних осіб, які мають намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку;

37-13) встановлює вимоги до іноземних фінансових установ, які можуть відкрити рахунок у цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі;

38) виконує інші завдання відповідно до закону. { Частину другу статті 7 доповнено пунктом 38 згідно із Законом N 2258-VI від 18.05.2010 }

Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади, відповідними органами Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади і відповідними органами самоврядування.