Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 6. Статут організації колективного управління та умови членства в організації колективного управління

Ст. 6 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Організація колективного управління провадить діяльність на основі статуту, що затверджується в установленому порядку з урахуванням вимог цього Закону.

2. Статутом організації колективного управління передбачаються належні та ефективні механізми участі членів організації колективного управління в процедурах прийняття рішень організацією. Різні категорії членів організації колективного управління у процедурах прийняття рішень цією організацією представляються справедливо та збалансовано.

3. Статут організації колективного управління визначає:

1) мету діяльності організації колективного управління - управління на колективній основі майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав без отримання прибутку;

2) категорії правовласників, в інтересах яких організація провадить діяльність;

3) умови членства в організації;

4) повноваження, порядок і періодичність проведення загальних зборів;

5) порядок створення та повноваження виконавчого і наглядового органів організації;

6) положення про запобігання конфлікту інтересів членів виконавчого і наглядового органів організації;

7) порядок звітності виконавчого і наглядового органів організації;

8) порядок оскарження рішень виконавчого і наглядового органів організації.

Статут організації колективного управління також може визначати порядок та умови дистанційного прийняття рішень членами виконавчого та наглядового органів організації, умови обмеження права голосу члена організації на загальних зборах відповідно до частини п’ятої статті 7 цього Закону та інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Умови членства в організації колективного управління оприлюднюються на веб-сайті організації.

Організація колективного управління зобов’язана застосовувати умови членства об’єктивно, прозоро і без дискримінації. Умови членства мають передбачати ефективні механізми участі членів організації у процесі прийняття рішень.

У разі відмови у прийнятті у членство організація колективного управління надає письмове обґрунтування такої відмови.

Організація колективного управління забезпечує ведення реєстру своїх членів та підтримання його в актуальному стані.