Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління

Ст. 7 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Загальні збори членів організації колективного управління (далі - загальні збори) є вищим колегіальним органом управління організації колективного управління, до компетенції якого належить вирішення будь-яких питань діяльності організації.

2. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік на території України.

Дату проведення та порядок денний чергових загальних зборів визначає виконавчий або наглядовий орган організації колективного управління.

Позачергові загальні збори скликаються виконавчим або наглядовим органом організації, або на письмову вимогу не менш як 20 відсотків загальної кількості членів організації.

Виконавчий орган організації колективного управління зобов’язаний розмістити інформацію про дату, час та місце проведення загальних зборів, порядок денний і перелік питань, що виносяться на голосування, на веб-сайті організації не менш як за 20 робочих днів до дати проведення загальних зборів.

Організація колективного управління оприлюднює на своєму веб-сайті документи та проекти документів, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

3. Загальні збори вважаються повноважними, якщо в них беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу.

Загальні збори вважаються такими, що не відбулися, якщо у них взяли участь менше 50 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу. У такому разі голова наглядового органу або голова виконавчого органу організації колективного управління повторно скликає загальні збори з тим самим порядком денним.

Повторно скликані загальні збори призначаються не менш як через 14 днів і не більш як через 30 днів після загальних зборів, що не відбулися.

Повторні загальні збори вважаються повноважними, якщо у них беруть участь не менш як 25 відсотків загальної кількості членів організації, які мають право голосу, якщо інше не передбачене статутом організації колективного управління.

4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) затвердження статуту організації колективного управління та змін до нього;

2) визначення умов членства в організації;

3) затвердження проектів тарифів для укладення договорів із користувачами;

4) затвердження загальних правил розподілу доходу від прав;

5) затвердження загальних правил утримання з доходу від прав збору за управління, відрахувань на культурні, соціальні, навчальні цілі, а також складення кошторису витрат організації;

6) затвердження загальних правил використання незапитаних коштів;

7) призначення та звільнення аудитора для проведення аудиторської перевірки;

8) затвердження щорічного звіту про діяльність організації колективного управління;

9) обрання та відкликання персонального складу наглядового та виконавчого органів організації, у тому числі директора організації, визначення умов їх матеріального забезпечення, винагороди;

10) заслуховування та затвердження звітів наглядового та виконавчого органів організації;

11) прийняття рішення про припинення діяльності, ліквідацію, реорганізацію організації.

Вирішення інших питань діяльності організації колективного управління може делегуватися наглядовому або виконавчому органу.

5. У загальних зборах мають право брати участь та реалізувати своє право голосу всі члени організації колективного управління. Організація колективного управління у статуті може встановити обмеження права на участь у загальних зборах та права голосу члена організації на підставі одного або обох таких критеріїв:

1) строк членства в організації колективного управління;

2) розмір виплаченої або належної до виплати винагороди члену організації у попередньому звітному періоді.

Такі критерії застосовуються справедливо та обґрунтовано.

6. Кожен член організації колективного управління має право призначити представника та делегувати йому право голосу. Член організації колективного управління може бути представником іншого члена цієї організації на загальних зборах виключно за умови, що ці члени є правовласниками однієї категорії майнових прав. Під час проведення загальних зборів, на які представнику передано право голосу, представник набуває всіх прав члена організації колективного управління, який передав йому право голосу, та має діяти в його інтересах. Повноваження, що передаються представнику, визначаються окремо для кожних загальних зборів.

7. Загальні збори членів акредитованої організації колективного управління є відкритими. Будь-який правовласник незалежно від того, чи є він членом цієї організації, чи була зібрана на його користь винагорода цією організацією, може бути присутнім на таких зборах без права голосу.

8. Статут організації колективного управління може передбачати можливість участі у загальних зборах в режимі відеоконференції.

9. Протоколи загальних зборів організації колективного управління мають бути доступними для ознайомлення будь-якому члену цієї організації.

10. Інші питання проведення загальних зборів і порядку прийняття рішень загальними зборами встановлюються статутом організації колективного управління.

11. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів організації колективного управління, які беруть участь у загальних зборах.

12. Голосування на загальних зборах є відкритим. Порядок проведення голосування визначається загальними зборами.