Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав
Стаття 8. Наглядовий орган організації колективного управління

Ст. 8 ЗУ Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміж від 15.05.2018 № 2415-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. В організації колективного управління утворюється наглядовий орган для здійснення поточного контролю за діяльністю організації, керівництва організації, а також колективного управління та реалізації повноважень, делегованих загальними зборами.

Компетенція наглядового органу визначається статутом організації колективного управління і цим Законом.

До компетенції наглядового органу організації колективного управління належить:

1) затвердження загальних принципів і правил управління ризиками організації колективного управління;

2) контроль за виконанням виконавчим органом рішень загальних зборів;

3) схвалення договорів про придбання організацією колективного управління, продажу або іпотеки будь-якого нерухомого майна;

4) схвалення договорів про одержання організацією колективного управління кредитів і про забезпечення зобов’язань за кредитами;

5) проведення перевірки фінансової діяльності організації колективного управління;

6) скликання загальних зборів та підготовка до їх проведення;

7) підготовка пропозицій щодо порядку денного загальних зборів, а також пропозицій щодо включення до порядку денного питань, які надійшли у вигляді пропозицій від членів організації колективного управління;

8) розгляд скарг і вирішення спорів між організацією колективного управління та правовласниками, в інтересах яких провадить діяльність організація;

9) внесення пропозицій щодо фінансової та господарської діяльності організації колективного управління.

Статутом організації колективного управління до компетенції наглядового органу можуть бути віднесені й інші питання.

2. У наглядовому органі справедливо та збалансовано мають бути представлені інтереси різних категорій правовласників, які є членами організації колективного управління.

До складу наглядового органу можуть входити особи, які не є членами організації колективного управління, але професійний досвід яких дозволяє їм виконувати наглядові функції. Кількість таких осіб у складі наглядового органу не може перевищувати кількість членів організації колективного управління.

До складу наглядового органу не можуть входити члени виконавчого органу цієї організації колективного управління та особи, які перебувають у трудових відносинах з цією організацією.

3. Виконавчий і наглядовий органи організації колективного управління звітують перед загальними зборами щорічно.

Члени виконавчого і наглядового органу щороку повідомляють загальним зборам організації колективного управління таку інформацію:

про будь-який інтерес щодо організації колективного управління;

про матеріальне забезпечення, отримане в попередньому фінансовому році від організації колективного управління у будь-якій, у тому числі натуральній, формі;

про будь-які кошти, отримані в попередньому фінансовому році від організації колективного управління у якості правовласника;

про відсутність або наявність реальних чи потенційних конфліктів між будь-якими особистими інтересами та інтересами організації колективного управління, або між будь-якими зобов’язаннями перед організацією колективного управління та зобов’язаннями перед іншими фізичними чи юридичними особами.

4. Організаційною формою роботи наглядового органу є засідання, що скликається не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання наглядового органу можуть скликатися на вимогу половини складу наглядового органу, а також на вимогу виконавчого органу цієї організації колективного управління.

Засідання наглядового органу є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менш як 50 відсотків загальної кількості членів наглядового органу.

5. Рішення наглядового органу оформлюються протоколами, копії яких надаються членам організації колективного управління на їх вимогу.