Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Стаття 37. Визначення сертифікатів ФОН

Ст. 37 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Власник сертифікату ФОН може отримувати дохід від управління ФОН управителем на умовах Правил ФОН та проспекту емісії сертифікатів ФОН. Власник сертифікатів ФОН має право вимагати від управителя дотримання обмежень прав довірчої власності від здійснення управління ФОН. Після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, власник сертифікатів при їх викупі емітентом має право на дохід у грошовій формі у сумі, що відповідає вартості частки чистих активів ФОН, яка припадає на належну йому кількість сертифікатів ФОН.

{ Частина перша статті 37 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

Чисті активи ФОН - кошти, розмір яких дорівнює різниці між вартістю майна ФОН та вартістю зобов'язань, що виникли внаслідок управління ФОН. Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець робочого дня, що передує дню, коли буде проводитися розміщення або викуп сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз на квартал. Вартість чистих активів ФОН визначається управителем відповідно до Правил ФОН.

Емісія та обіг сертифікатів ФОН регулюються цим Законом та іншими актами законодавства про цінні папери.

{ Частина третя статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005 }

Сертифікат ФОН надає кожному його власникові однакові права.

Правила ФОН можуть передбачати сплату доходів за сертифікатами ФОН.