Про концесії
Стаття 10. Істотні умови договору концесії

Ст. 10 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Істотними умовами договору концесії є:

сторони договору;

види діяльності, роботи, послуги, які здійснюються за умовами договору;

об'єкт концесії (склад і вартість майна або технічні і фінансові умови створення об'єкта концесії);

умови надання земельної ділянки, якщо вона необхідна для здійснення концесійної діяльності;

перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

умови встановлення, зміни цін (тарифів) на виготовлені (надані) концесіонером товари (роботи, послуги);

строк дії договору концесії, умови найму, використання праці працівників - громадян України;

умови використання вітчизняних сировини, матеріалів; { Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004 }

умови та обсяги поліпшення об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень;

умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів (крім концесій на створення (будівництво) нового об’єкта за рахунок концесіонера); { Абзац одинадцятий частини першої статті 10 в редакції Закону N 817-VIII від 24.11.2015 }

порядок використання амортизаційних відрахувань;

відновлення об'єкта концесії та умови його повернення;

відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з концесійного договору; { Абзац чотирнадцятий частини першої статті 10 в редакції Закону N 891-VI від 15.01.2009 }

страхування концесіонером об'єктів концесії, взятих у концесію;

порядок внесення змін та розірвання договору; { Абзац шістнадцятий частини першої статті 10 в редакції Закону N 891-VI від 15.01.2009 }

порядок вирішення спорів між сторонами;

право на отримання інформації та проведення перевірки виконання умов договору; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом вісімнадцятим згідно із Законом N 891-VI від 15.01.2009 }

порядок та умови передачі, у тому числі з наданням гарантії кредиторам, прав і зобов'язань, що випливають з концесійного договору; { Частину першу статті 10 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно із Законом N 891-VI від 15.01.2009 }

порядок використання об'єктів права інтелектуальної власності. { Частину першу статті 10 доповнено абзацом двадцятим згідно із Законом N 891-VI від 15.01.2009 }

{ Абзац двадцять перший частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 2624-VI від 21.10.2010 }

{ Абзац двадцять другий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 2624-VI від 21.10.2010 }

{ Абзац двадцять третій частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 2624-VI від 21.10.2010 }

{ Абзац двадцять четвертий частини першої статті 10 виключено на підставі Закону N 2624-VI від 21.10.2010 }

2. За згодою сторін у концесійному договорі можуть бути передбачені й інші умови, в тому числі передбачені спеціальними законами про концесійну діяльність в окремих сферах господарської діяльності.

3. У разі якщо для здійснення концесійної діяльності є потреба в земельній ділянці, договір оренди такої ділянки укладається відповідно до законодавства.
{ Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004; в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

4. Умови концесійного договору є чинними на весь строк дії договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення законодавчими актами встановлено правила, які погіршують становище концесіонера.

5. Реорганізація концесіонера - юридичної особи не є підставою для зміни умов або розірвання концесійного договору.