Про оренду державного та комунального майна
Стаття 4. Об'єкти оренди

Ст. 4 ЗУ Про оренду державного та комунального майна від 10.04.1992 № 2269-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Об'єктами оренди за цим Законом є:
цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;
нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; { Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
майно, що не увійшло до статутного (складеного) капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); { Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV від 20.05.99 }
захисні споруди цивільного захисту із збереженням їх цільового призначення, крім зазначених у частині другій цієї статті. { Частину першу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5404-VI від 02.10.2012 }
Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних органів і органів доходів і зборів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду. { Частину першу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3269-VI від 21.04.2011, N 406-VII від 04.07.2013 }

2. Не можуть бути об'єктами оренди:
цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво";
цілісні майнові комплекси казенних підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }
цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво"; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV від 14.10.98 }
об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (крім пам'яток культурної спадщини, нерухомих об'єктів, які знаходяться на території історико-культурних заповідників та гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми, причалів морських портів), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 29 червня 2004 року; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1905-IV від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3126-IV від 29.11.2005, N 574-VI від 23.09.2008, N 2518-VI від 09.09.2010, N 4709-VI від 17.05.2012, N 411-VII від 04.07.2013 }
майно, що забезпечує цілісність об'єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
майно підприємств урядового, фельд'єгерського та спеціального зв'язку; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
майно підприємств, що провадять діяльність у сфері метрології, сертифікації та стандартизації; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
об'єкти космічної діяльності; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
захисні споруди цивільного захисту: { Частину другу статті 4 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011; в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012 }
в яких розташовані пункти управління; { Абзац частини другої статті 4 в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012 }
призначені для укриття працівників підприємств, що мають об'єкти підвищеної небезпеки; { Абзац частини другої статті 4 в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012 }
розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття населення під час радіаційних аварій; { Абзац частини другої статті 4 в редакції Закону N 5404-VI від 02.10.2012 }
установи виконання покарань та слідчі ізолятори; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
полігони, будови, споруди, устаткування для захоронення твердих промислових та побутових відходів, скотомогильники; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам до першого розгалуження їх за межами території цих підприємств; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
злітно-посадкові смуги, що мають стратегічне значення; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди (греблі, дамби, вали, моли, насипи) та системи сигналізації, портові системи інженерної інфраструктури і споруди зв'язку, енерговодопостачання та водовідведення, залізничні колії (до першого розгалуження за межами території порту), навчальний та гідрографічний флоти; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
водосховища та водогосподарські канали комплексного призначення, міжгосподарські меліоративні системи, гідротехнічні захисні споруди (крім гідротехнічних споруд рибогосподарської технологічної водойми); { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 411-VII від 04.07.2013 }
магістральні та міждержавні електричні мережі (лінії електропередачі); { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби держави в цілому; { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
магістральні нафто-, газо-, аміакопроводи та підземні нафто- та газосховища. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
Окреме індивідуально визначене майно із складу цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, забороненого до оренди, може бути об'єктом оренди (без права приватизації та суборенди), якщо воно не заборонене до оренди законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда не порушить цілісності майнового комплексу. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом N 3269-VI від 21.04.2011 }
Обмеження, встановлені цією статтею, не поширюються на передачу в оренду державного майна у складі магістральних газопроводів та підземних сховищ газу, що входять до Єдиної газотранспортної системи України, підприємству або підприємствам на строковій платній основі без права відчуження для здійснення функцій оператора Єдиної газотранспортної системи України та/або оператора підземного сховища газу. Зазначена передача майна в оренду може здійснюватися виключно з метою та на виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Закону України "Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства" на підставі договору і на умовах, затверджених Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципів додержання економічної безпеки держави. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом двадцять четвертим згідно із Законом N 1645-VII від 14.08.2014 }

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди.
{ Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }