Про цінні папери та фондовий ринок

Скачать бесплатно Закон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IVЗакон України Про цінні папери та фондовий ринок від 23.02.2006 № 3480-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Фондовий ринок

Стаття 3. Цінні папери та їх класифікація

Стаття 4. Перехід прав на цінні папери та прав за цінними паперами

Стаття 5. Виконання зобов'язань за цінним папером

Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів

Стаття 5-2. Конвертація цінних паперів

Розділ II
ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 6. Акції

Стаття 6-1. Акції корпоративного інвестиційного фонду

Стаття 7. Облігації

Стаття 8. Облігації підприємств

Стаття 8-1. Цільові облігації підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва

Стаття 8-2. Облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Стаття 8-3. Конвертовані облігації підприємств

Стаття 9. Облігації місцевих позик

Стаття 10. Державні облігації України

Стаття 10-1. Облігації міжнародних фінансових організацій

Стаття 11. Казначейські зобов'язання України

Стаття 12. Інвестиційні сертифікати

Стаття 13. Ощадні (депозитні) сертифікати

Стаття 14. Вексель

Стаття 15. Іпотечні, приватизаційні, похідні та товаророзпорядчі цінні папери

Стаття 15-1. Державний дериватив

Розділ III ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 16. Види професійної діяльності на фондовому ринку

Стаття 17. Діяльність з торгівлі цінними паперами

Стаття 18. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів

Стаття 19. Депозитарна діяльність

Стаття 19-1. Клірингова діяльність

Стаття 19-2. Утворення клірингової установи

Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності

Стаття 19-4. Правила клірингу

Стаття 19-5. Організація клірингу

Стаття 19-6. Центральний контрагент

Стаття 19-7. Гарантії невтручання у діяльність особи, яка провадить клірингову діяльність

Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Стаття 21. Утворення фондової біржі та права її членів

Стаття 22. Статут фондової біржі

Стаття 23. Вимоги до фондової біржі

Стаття 24. Організація торгівлі на фондовій біржі

Стаття 25. Правила фондової біржі

Стаття 26. Поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку

Стаття 27. Вимоги до професійних учасників фондового ринку та осіб, які мають у них істотну участь

Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку

Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку

Розділ III-1
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНА З ФОНДОВИМ РИНКОМ

Стаття 27-3. Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку, що потребує авторизації

Стаття 27-4. Особи, які мають право провадити діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку

Стаття 27-5. Порядок авторизації

Стаття 27-6. Анулювання свідоцтва про включення до Реєстру

Стаття 27-7. Вимоги до діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Стаття 27-8. Вимоги до діяльності з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації про фінансові інструменти та/або учасників фондового ринку

Стаття 27-9. Вимоги до діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Розділ IV ЕМІСІЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 28. Емісія цінних паперів

Стаття 29. Етапи емісії цінних паперів

Стаття 30. Реєстрація та відмова в реєстрації випуску цінних паперів

Стаття 31. Облік зареєстрованих випусків цінних паперів

Стаття 32. Звіт про результати емісії цінних паперів

Стаття 33. Недобросовісна емісія цінних паперів

Стаття 34. Публічна пропозиція цінних паперів

Стаття 35. Проспект цінних паперів

Стаття 36. Затвердження проспекту цінних паперів

Стаття 37. Дійсність проспекту цінних паперів та внесення до нього змін

Стаття 38. Мова проспекту цінних паперів

Стаття 38-1. Розкриття інформації, що міститься в проспекті цінних паперів

Стаття 38-2. Здійснення публічної пропозиції емітентом у процесі емісії

Стаття 38-3. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції викуплених емітентом цінних паперів

Стаття 38-4. Проспект цінних паперів при публічній пропозиції цінних паперів оферентом

Стаття 38-5. Проспект цінних паперів при допуску цінних паперів до торгів на фондовій біржі у частині включення до біржового реєстру

Стаття 38-6. Емісія окремих видів цінних паперів

Розділ V РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Стаття 39. Розкриття регульованої інформації

Стаття 39-1. Мова розкриття регульованої інформації

Стаття 40. Регулярна інформація про емітента

Стаття 40-1. Звіт керівництва

Стаття 41. Особлива інформація про емітента

Стаття 41-1. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами

Стаття 42. Розкриття інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів

Стаття 43. Розкриття інформації про професійних учасників фондового ринку

Стаття 44. Інсайдерська інформація

Стаття 45. Заборона використання інсайдерської інформації

Стаття 46. Реклама цінних паперів та фондового ринку

Розділ VI РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 47. Регулювання ринку цінних паперів

Стаття 48. Об’єднання професійних учасників фондового ринку

Стаття 49. Повноваження об’єднання професійних учасників фондового ринку та саморегулівної організації професійних учасників ринку цінних паперів

Прикінцеві положення