Про вищу освіту

Скачать бесплатно Закон України Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VIIЗакон України Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту

Стаття 3. Державна політика у сфері вищої освіти

Стаття 4. Право на вищу освіту

Розділ II
РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти

Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти

Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)

Стаття 8. Єдина державна електронна база з питань освіти

Розділ III
СТАНДАРТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 9. Стандарти освітньої діяльності

Стаття 10. Стандарти вищої освіти

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 11. Система вищої освіти

Стаття 12. Управління у сфері вищої освіти

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать заклади вищої освіти

Стаття 15. Повноваження засновника (засновників) закладу вищої освіти

Розділ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти

Стаття 17. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 18. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 20. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 22. Фінансування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти

Стаття 24. Ліцензування освітньої діяльності

Стаття 25. Акредитація освітньої програми

Стаття 25-1. Інституційна акредитація закладу вищої освіти

Розділ VI
ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 26. Основні завдання закладу вищої освіти

Стаття 27. Правовий статус закладу вищої освіти

Стаття 28. Типи закладів вищої освіти

Стаття 29. Національний заклад вищої освіти

Стаття 30. Дослідницький університет

Стаття 31. Утворення, реорганізація та ліквідація закладу вищої освіти

Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти

Стаття 33. Структура закладу вищої освіти

Розділ VII
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 34. Керівник закладу вищої освіти

Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри

Стаття 36. Вчена рада

Стаття 37. Наглядова рада

Стаття 38. Робочі та дорадчі органи

Стаття 39. Органи громадського самоврядування закладів вищої освіти

Стаття 40. Студентське самоврядування

Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника закладу вищої освіти

Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) закладу вищої освіти державної (комунальної) форми власності

Розділ VIII
ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 44. Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти

Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання

Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Розділ IX
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 47. Освітній процес

Стаття 48. Мова викладання у закладах вищої освіти

Стаття 49. Форми навчання у закладах вищої освіти

Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять

Стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Розділ X
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу

Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладів вищої освіти

Стаття 54. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників

Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення

Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників

Стаття 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам закладів вищої освіти

Стаття 60. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників

Стаття 61. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 62. Права осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти

Стаття 64. Працевлаштування випускників закладів вищої освіти

Розділ XI
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, МИСТЕЦЬКА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної, мистецької та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти

Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук

Стаття 67. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності

Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

Розділ XII
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна закладів вищої освіти

Стаття 71. Фінансування закладів вищої освіти

Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення

Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти

Розділ XIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти

Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

Розділ XIV
ЮКОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої освіти

Стаття 78. Громадський контроль у сфері вищої освіти

Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

Прикінцеві положення