Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 20. Організація комерційного обліку

Ст. 20 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Комерційний облік на ринку електричної енергії організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг комерційного обліку відповідно до вимог цього Закону, кодексу комерційного обліку та правил ринку.

Функції адміністратора комерційного обліку покладаються на системного оператора.

2. Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії є надання суб’єктам ринку повної та достовірної інформації щодо обсягів виробленої (відпущеної), переданої, спожитої, розподіленої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків між суб’єктами ринку.

3. Завданням адміністратора комерційного обліку є адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, здійснення центральної агрегації даних комерційного обліку, подальша їх передача адміністратору розрахунків та надання іншим суб’єктам ринку відповідно до кодексу комерційного обліку та правил ринку.

4. Адміністратор комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку у порядку та в межах, визначених кодексом комерційного обліку:

1) здійснює адміністрування відносин щодо комерційного обліку електричної енергії шляхом акредитації постачальників послуг комерційного обліку, реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, контролю за дотриманням суб’єктами ринку вимог кодексу комерційного обліку, визначення регламентів та протоколів інформаційної взаємодії суб’єктів ринку щодо обміну даними комерційного обліку електричної енергії;

2) здійснює збір даних комерційного обліку електричної енергії від постачальників послуг комерційного обліку, визначає їх придатність та забезпечує центральну агрегацію даних комерційного обліку електричної енергії;

3) передає агреговані дані комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків;

4) надає дані комерційного обліку електричної енергії іншим суб’єктам ринку;

5) створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії;

6) здійснює інші функції, передбачені правилами ринку та кодексом комерційного обліку.

5. Вартість послуг адміністратора комерційного обліку затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Системний оператор зобов’язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення функцій адміністратора комерційного обліку від інших видів діяльності.

6. Адміністратор комерційного обліку не має права здійснювати діяльність з виробництва, розподілу, передачі та постачання електричної енергії.

7. Права, обов’язки та відповідальність адміністратора комерційного обліку визначаються цим Законом, правилами ринку, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують діяльність ринку електричної енергії. Адміністратор комерційного обліку не несе відповідальності за зобов’язаннями інших суб’єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

8. Адміністратор комерційного обліку забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Адміністратор комерційного обліку також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

9. Надання послуг комерційного обліку провадиться постачальниками послуг комерційного обліку за умови отримання відповідної акредитації постачальника послуг комерційного обліку та реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії у порядку, встановленому кодексом комерційного обліку.

10. До послуг комерційного обліку електричної енергії належать:

1) установлення, налаштування, заміна, модернізація, введення та виведення з експлуатації, а також технічна підтримка та обслуговування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення;

2) збір, оброблення, збереження та передача даних комерційного обліку електричної енергії.

11. Суб’єкти ринку мають право вільного вибору постачальника комерційного обліку.

12. Електропередавальне підприємство та електророзподільні підприємства повинні отримати акредитацію постачальника послуг комерційного обліку в адміністратора комерційного обліку та не мають права відмовити суб’єктам ринку, електроустановки яких приєднані до їх мереж, у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії.

13. Суб’єкти ринку повинні забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та у межах, визначених кодексом комерційного обліку.

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ