Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 26. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України

Ст. 26 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Саморегулювання діяльності учасників ринку електричної енергії України забезпечується діяльністю Ради ринку електричної енергії України.

Метою діяльності Ради ринку електричної енергії України є сприяння ефективному функціонуванню ринку електричної енергії, залученню інвестицій в електроенергетику і формування узгодженої позиції суб’єктів ринку при розробці нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, в цілях стимулювання конкуренції та дотримання балансу інтересів виробників, електропостачальників та споживачів електричної енергії.

2. Рада ринку електричної енергії України (далі - Рада ринку) - недержавна саморегулівна некомерційна (неприбуткова) організація, яка об’єднує учасників ринку з метою досягнення балансу їх інтересів через загальні збори учасників об’єднання та Раду директорів.

Рада ринку створюється учасниками ринку на добровільних засадах і діє згідно із статутом Ради ринку. Будь-який учасник ринку електричної енергії може у будь-який час увійти до складу об’єднання чи вийти з нього.

Загальні збори учасників об’єднання відбуваються не рідше одного разу на рік.

3. Управляючим органом Ради ринку є Рада директорів, яка обирається на загальних зборах учасників об’єднання.

Загальні збори обирають десять голосуючих директорів шляхом голосування.

Голосуючі директори простою більшістю голосів обирають голову Ради директорів. Рішення Ради директорів приймаються простою більшістю голосів. У разі рівності голосів голос голови Ради директорів є вирішальним.

Фінансування діяльності Ради ринку здійснюється за рахунок учасників об’єднання.

4. До функцій Ради директорів належать:

1) забезпечення представництва і захисту прав та інтересів учасників Ради ринку у відносинах з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, іншими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

2) підготовка зауважень та пропозицій до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

3) розгляд в обов’язковому порядку всіх звернень учасників ринку, що приєдналися до об’єднання;

4) організація системи досудового врегулювання суперечок між суб’єктами ринку;

5) надання пропозицій щодо проведення незалежного аудиту роботи ринку електричної енергії;

6) здійснення організаційної та консультаційної підтримки господарської діяльності учасників об’єднання.

5. Для виконання покладених на неї функцій Рада директорів:

1) створює робочі органи (групи, комітети) для опрацювання окремих питань у сфері компетенції;

2) залучає консультантів, експертів;

3) здійснює співробітництво з державними і недержавними органами, установами та організаціями;

4) бере участь у громадських консультаціях при обговоренні проектів та змін до нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії.

6. Суб’єкти ринку електричної енергії також можуть створювати інші саморегулівні організації.

7. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному секторі:

1) залучають Раду ринку та інші саморегулівні організації суб’єктів ринку електричної енергії до участі у громадських консультаціях стосовно проектів та змін до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

2) направляють до Ради ринку питання, обов’язкові до розгляду;

3) розглядають в обов’язковому порядку зауваження та пропозиції Ради ринку до нормативно-правових актів, що ними затверджуються з метою забезпечення функціонування ринку електричної енергії, готують вмотивовані відповіді у разі їх неприйняття.

Розділ IV
РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ