Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 8. Балансуючий ринок

Ст. 8 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. В Україні функціонує єдиний балансуючий ринок.

На балансуючому ринку системним оператором здійснюються:

1) планування режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України на наступну добу;

2) купівля та продаж електричної енергії для балансування обсягів попиту та пропозицій електричної енергії у поточній добі;

3) купівля та продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс.

2. Виробники зобов’язані брати участь у балансуванні в обсягах та у випадках, визначених цим Законом та правилами ринку.

Брати участь у балансуванні мають право кваліфіковані споживачі, що відповідають вимогам правил ринку електричної енергії щодо участі у балансуванні.

3. Для участі у балансуванні на балансуючому ринку виробники та/або кваліфіковані споживачі укладають із системним оператором договір на основі типового договору про участь у балансуванні.

Учасники балансування та укладені ними договори про участь у балансуванні реєструються адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

Типовий договір про участь у балансуванні затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4. Учасник балансування подає системному оператору свої пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) свого навантаження з метою продажу/купівлі електричної енергії на балансуючому ринку у порядку та формі, визначених правилами ринку.

5. Системний оператор з метою балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії та/або врегулювання системних обмежень надає учасникам балансування команди на збільшення (зменшення) їх навантаження, здійснюючи у порядку, визначеному правилами ринку, відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування, поданих ними на балансуючий ринок.

Відбір відповідних пропозицій (заявок) учасників балансування здійснюється з урахуванням необхідності забезпечення сталої та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та мінімізації витрат на балансування обсягів виробництва та споживання електричної енергії.

Системний оператор має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), лише за умови, якщо всі наявні пропозиції (заявки) інших учасників балансування на зменшення їх навантаження були прийняті (акцептовані) системним оператором, крім випадків, коли системні обмеження стали наслідком обставин непереборної сили.

Вартість електричної енергії, яка не була відпущена виробником електричної енергії, що здійснює продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом відповідно до цього Закону, в результаті виконання ним команди системного оператора на зменшення навантаження, відшкодовується цьому виробнику за встановленим йому "зеленим" тарифом, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які стали наслідком обставин непереборної сили.

6. Команда системного оператора учаснику балансування на збільшення (зменшення) навантаження є по відношенню до відповідного учасника балансування прийняттям (акцептом) відповідної його пропозиції (заявки) на балансуючому ринку з боку системного оператора, зміною його акцептованого погодинного добового графіка відпуску та/або споживання електричної енергії та визначає взаємні зобов’язання системного оператора та учасника балансування з купівлі-продажу відповідного обсягу електричної енергії на балансуючому ринку.

Прийняття (акцепт) системним оператором пропозиції (заявки) щодо збільшення (зменшення) навантаження учасника балансування має наслідком купівлю-продаж системним оператором електричної енергії за ціною, визначеною відповідно до правил ринку.

7. У разі якщо темп зростання цінових пропозицій (заявок), наданих учасниками балансування, перевищує обмеження, встановлені правилами ринку, купівля-продаж електричної енергії системним оператором на балансуючому ринку здійснюється за цінами, розрахованими відповідно до правил ринку.

8. За результатами роботи балансуючого ринку за відповідну добу на підставі даних системного оператора адміністратор розрахунків розраховує платежі системного оператора та учасників балансування за електричну енергію, ціни небалансу електричної енергії, а також обсяги небалансів електричної енергії сторін, відповідальних за баланс, і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки у порядку, визначеному правилами ринку.

9. Порядок набуття та позбавлення статусу учасника балансування, обсяги та порядок обміну інформацією, необхідною для забезпечення функціонування балансуючого ринку, порядок подання та відбору пропозицій (заявок) учасників балансування, правила розрахунку цін та платежів на балансуючому ринку, а також порядок застосування механізмів регулювання цін на балансуючому ринку визначаються правилами ринку.

10. Участь у балансуючому ринку з метою врегулювання небалансів електричної енергії є обов’язковою для сторін, відповідальних за баланс. Для участі у балансуючому ринку сторони, відповідальні за баланс, зобов’язані укласти з системним оператором договір на основі типового договору про врегулювання небалансів.

Сторони, відповідальні за баланс та укладені ними договори про врегулювання небалансів, реєструються адміністратором розрахунків у порядку, визначеному правилами ринку.

Типовий договір про врегулювання небалансів затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.