Про зерно та ринок зерна в Україні
Стаття 50. Повноваження Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Ст. 50 ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Для виконання своїх повноважень Гарантійний фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі шляхом залучення фізичних та юридичних осіб, на предмет підтвердження неспроможності зернового складу та своєчасності і повноти сплати внесків, під час яких має право витребовувати та одержувати від юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його функцій, у порядку, затвердженому Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Гарантійний фонд має право брати участь у перевірках, здійснюваних іншими органами державної влади, з питань, що належать до його повноважень, одержувати від юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його функцій.

Інші органи державної влади мають право в передбаченому законом порядку залучати Гарантійний фонд до здійснення ними перевірок суб’єктів ринку зерна.

Органи державної влади надають Гарантійному фонду необхідні інформацію та документи безоплатно.

Обсяг, форма та порядок надання інформації учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійному фонду, обсяг та порядок надання інформації про діяльність учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі інформації з Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно третім особам, встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.


{ Частину шосту статті 50 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  Гарантійний фонд зобов’язаний додержуватися вимог законодавства про збереження комерційної таємниці щодо інформації, яка стала йому відома у процесі діяльності.

Гарантійний фонд зобов’язаний порушити перед органами державної влади відповідно до їх компетенції, у тому числі суду, питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу у разі порушення ним вимог законодавства.

Орган чи посадова особа, перед якими порушено питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу, зобов’язаний розглянути звернення Гарантійного фонду та поінформувати його про прийняте рішення протягом 10 днів з дня одержання такого звернення.

Гарантійний фонд має право застосовувати до учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду такі заходи впливу:

переводити учасників Гарантійного фонду до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

виключати з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;


{ Абзац четвертий частини десятої статті 50 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  здійснювати стягнення в регресному порядку суми погашеної Гарантійним фондом заборгованості зернового складу перед володільцями складських документів;

здійснювати стягнення з учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду суми простроченої заборгованості із сплати внесків;

інші заходи, передбачені законодавством.


{ Частину одинадцяту статті 50 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014 }

  Гарантійний фонд публікує річний звіт станом на 1 січня, а також інформацію про свою діяльність станом на 1 липня протягом двох місяців після цих дат в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України.

Річний звіт разом з аудиторським висновком Гарантійний фонд подає Кабінету Міністрів України до 1 липня року, наступного за звітним.

Достовірність річного звіту Гарантійного фонду має бути підтверджена незалежною аудиторською організацією. { До Закону включено статтю 50 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.20